Công văn 1511- bhxh - csxh chấn chỉnh công tác xét duyệt hưởng chế độ ốm đau - thai sản

Thông báo mới nhất được ban bố trong 
Công văn 1511/BHXH-CSXH (ban hành 01/06/2021) về việc chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản.

*Như vậy là việc làm hồ sơ thai sản phải chuẩn hơn nhé! Điểm qua nội dung công văn ở phần bên dưới:
THỰC TRẠNG: NHIỀU BẤT THƯỜNG TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ ỐM ĐAU, THAI SẢN
Theo công văn, công tác quản lý của BHXH đã 
(Tải bản word .....>Công văn 1511/BHXH )
Tải bản PDF ....> cong-van-1511-bhxh-csxh-chan-chinh-cong-tac-xet-duyet-huong-che-do-om-dau-thai-san.pdf phát hiện có tình trạng các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện cấp chứng từ hưởng BHXH không đúng quy định để thanh toán chế độ BHXH, có trường hợp trục lợi chính sách, vi phạm các quy định của pháp luật về chính sách an sinh xã hội.
Những bất thường được nêu:
  • Giấy chứng sinh, khai sinh không đúng thời gian thực tế phát sinh
  • Số lượng giấy chứng nhận được cấp lớn trong thời gian ngắn
  • Số ngày được nghỉ trên 01 giấy chứng nhận nhiều bất thường
  • Cấp giấy chứng nhận không đúng tình trạng sức khoẻ, tình trạng mang thai
  • Số giấy chứng nhận cho 01 bác sĩ cấp trong 1 ngày rất lớn, vượt xa số lượt khám tối đa cho phép đối với 01 bác sĩ.
BHXH YÊU CẦN CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU THAI SẢN NHƯ SAU:
  • Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc cấp giấy chứng nhận tại các cơ sở KCB đã cấp giấy chứng nhận có biểu hiện bất thường
  • Dừng chi trả ngay đối với các chứng từ đã xác định không hợp lý, hợp lệ và thu hồi về quỹ số tiền đã chi trả chế độ với giấy chứng nhận cấp sai quy định
  • Khai thác triệt để các ứng dụng phần mềm khi xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản và trong công tác hậu kiểm
  • Rà soát lại việc cấp giấy chứng nhận của các cơ sở KCB, nếu phát hiện hành vi vi phạm thì sẽ tiến hành thanh tra. Nếu trường hợp cần thiết thì sẽ chuyển cơ quan công an để điều tra.
=> Vậy là từ nay trở đi, các chứng từ hưởng chế độ ốm đau, thai sản phải được cấp tại cơ sở KCB đúng theo quy định hồ sơ thai sản cũng phải khớp với ngày thực tế sinh, nhân sự cần chú ý làm chính xác để tránh trường hợp làm sai, phải điều chỉnh.

                                                                                                              Theo AZTAX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
____________

Số: 1511/BHXH-CSXH
V/v: Chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thời gian gần đây, qua công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện có tình trạng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) thực hiện cấp chứng từ hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) không đúng quy định cho người lao động để thanh toán chế độ BHXH, có trường hợp trục lợi chính sách, vi phạm các quy định của pháp luật về chính sách an sinh xã hội.

Trong quá trình thẩm định hồ sơ ốm đau, thai sản tại một số nơi đã phát hiện sự bất thường về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (GCN) với các biểu hiện:

- Cấp giấy chứng sinh, khai sinh không đúng thời gian thực tế sự việc phát sinh.

- Số lượng GCN được cấp lớn trong thời gian ngắn.

- Số ngày được nghỉ trên 1 GCN nhiều bất thường.

- Cấp GCN không đúng tình trạng sức khỏe, tình trạng mang thai...

Số GGN do một bác sỹ cấp/một ngày rất lớn, vượt xa số lượt khám tối đa cho phép đối với một bàn khám (một bác sỹ) theo Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện được ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế và một số biểu hiện bất thường khác.

Sau đó người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động đề nghị cơ quan BHXH thanh toán chế độ ốm đau, thai sản.

Về việc này, BHXH Việt Nam đã có các văn bản chỉ đạo như Công văn số 4733/BHXH-CSXH ngày 18/12/2019, Công văn số 3103/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 và ý kiến chỉ đạo, chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải quyết các chế độ BHXH của Tổng Giám đốc tại các Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành.

Để ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về KCB, pháp luật về BHXH, gây thất thoát lãng phí, trục lợi quỹ BHXH; BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Giám đốc và triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Trên cơ sở dữ liệu hiện có tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc cấp GCN tại các cơ sở KCB đã cấp các GCN có dấu hiệu bất thường nêu trên hoặc các dấu hiệu bất thường khác (Thanh kiểm tra liên ngành, kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất, đối soát với Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế...).

2. Dừng chi trả ngay đối với các chứng từ đã xác định không hợp lý, không hợp lệ; bằng mọi biện pháp thu hồi về quỹ số tiền đã chi trả chế độ với GCN cấp sai quy định nêu trên.

3. Khai thác triệt để các ứng dụng phần mềm khi xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản và trong công tác hậu kiểm.

4. Rà soát lại việc cấp GCN của các cơ sở KCB trên địa bàn; trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra. Trường hợp cần thiết thì chuyển cơ quan công an để điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

5. Tham mưu với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế trên địa bàn về quản lý, đấu tranh phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục.

6. Tăng cường tuyên truyền đến các đơn vị sử dụng lao động, người lao động để tiếp nhận phản ánh về những biểu hiện bất thường về tình trạng nghỉ việc hưởng BHXH của người lao động trong đơn vị.

Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tổ chức triển khai văn bản này và kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Y tế;

- Bộ LĐTBXH;

- Tông Giám đốc (để b/c);

- Các PTGĐ;

- Các đơn vị: TTKT, TCKT, CNTT, CSYT, GĐĐT,                 KTNB, TTTT, TCBH, CSKH, VP;

- Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Lê Hùng Sơn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1541/BHXH-VP
V/v đính chính văn bản

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 01/6/2021, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 1511/BHXH- CSXH gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản. Tuy nhiên, do sơ xuất kỹ thuật khi soạn thảo văn bản đã xảy ra sai sót nội dung về năm ban hành văn bản được dẫn chiếu tại dòng thứ hai và ba khổ thứ 4 trang thứ nhất văn bản. BHXH Việt Nam xin đính chính như sau:

“..., Công văn số 3103/BHXH-CSXH ngày 01/10/2020 ... ”

BHXH Việt Nam trân trọng thông báo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Bộ LĐTBXH;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các PTGĐ;
- Các đơn vị: TTKT, TCKT, CNTT, CSYT, GĐĐT, KTNB, TT, TCBH, CSKH, VP;
- Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Chu Mạnh SinhFacebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội