Hướng Dẫn Tính BHXH Một Lần theo Luật Số 58/2014/QH 13

Kể từ ngày 01/01/2016 luật BHXH mới được áp dụng và từ đó những kiến thức về chế độ BHXH của người làm công tác BHXH tại đơn vị bị thay đổi, vì thế trong quý I năm 2016 nhiều thư từ gửi về trang nhà theo hòm thư trên mục LIÊN HỆ và inbox facebook hotronghiepvubhxh@gmail.com để hỏi về cách tính chế độ bảo hiểm xã hội một lần và dưới đây là câu hỏi tiêu biểu:

Chào trang https://www.hotronghiepvubhxh.com! em là nhân viên phụ trách mảng Bảo hiểm xã hội của một tập đoàn, có một vấn đề nhờ trang nhà hướng dẫn giúp cách tính chế độ BHXH một  lần theo Luật Bảo hiểm xã hội só 58/2014
VD: Em có làm cho công ty ở Hồ Chí Minh và có tham gia Bảo
hiểm xã hội. Đã nghỉ việc vào tháng 7/2013, đến tháng 8/2014  muốn lấy tiền Bảo hiểm xã hội một lần thì cho hỏi em nhận được tổng số tiền bao nhiêu.Thời gian đóng bảo hiểm của em như sau:
Tháng 01/2010 - 12/2010 mức lương đóng BH là:1.200.000
Tháng 01/2011 - 09/2011 mức lương đóng BH là:1.445.000
Tháng 10/2011 - 12/2011 : 2.140.000
Tháng 07/2012 - 10/2012 : 2.140.000
Tháng 11/2012 - 02/2013 : nghỉ thai sản
Tháng 03/2013 - 07/2013 : 2.515.000
Mong nhận được câu trả lời từ trang nhà. Em cám ơn rất nhiều.

Trả lời: cảm ơn quý vị đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến https://www.hotronghiepvubhxh.com, theo Luật sư Nguyễn Hoàng Giang để tính toán BHXH một lần chúng ta cần:
I/ Căn cứ pháp lý
a. Các quy định pháp lý về đối tượng đủ điều kiện để hưởng chế độ BHXH một lần: Luật BHXH số 58/2014/QH 13 
 b. Nghị quyết số 93 /2015/QH13 : Người lao động đã tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm dừng đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì được đề nghị thanh toán BHXH một lần .
 c. Thông tư 59/2015 của BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của luật Bảo hiểm xã hội.
 d. Thông tư hướng dẫn điều chỉnh mức tiền lương, tiền công đã đóng BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện (Căn cứ  Điều 63 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.
Chúng ta nghiên cứu các quy định của pháp luật về hưởng chế độ BHXH một lần từ 01/01/2016
Theo Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội có quy định về Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau:
              Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
b) Ra nước ngoài để định cư;
c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
e)Nghị quyết số 93/2015/QH13.
Và tại khoản 2 điều 60 Luật BHXH quy định:
* Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
* Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.
* Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.
Tại Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ghi:
1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.
Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.
Tại Khoản 2 Điều 39 Luật BHXH có ghi: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

II/ TÍNH BHXH MỘT LẦN
1/ Trình tự  thực hiện việc tính toán lần lượt theo các bước như sau: 

* Bước 1: Tính tiền lương, tiền công đóng BHXH từng thời kỳ, mỗi thời kỳ phải được tính theo năm dương lịch từ 01 tháng 01 của năm và kết thúc là tháng 12 của năm. Với VD trên đây sẽ là:
Bắt đầu đóng BHXH từ 01/01/2010 đến 31/12/2010
Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011
Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013
cứ theo cách thức như trên cho tới khi hết thời gian tham gia BHXH của người lao động đã được ghi nhận trên sổ BHXH.
* Bước 2: Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH từng thời kỳ theo quy định tại Điều 63 Luật BHXH số 58/2014/QH13, Tỷ lệ điều chỉnh căn cứ vào mức trượt giá từng thời kỳ, hàng năm Chính phủ sẽ ban hành các nghị định và thông tư hướng dẫn chi tiết.
* Bước 3: Cộng tổng số tiền lương tiền công đã đóng BHXH sau khi đã được điều chỉnh theo Điều 63 Luật BHXH từ khi bắt đầu đóng BHXH đến khi kết thúc.
* Bước 4: tính bình quân tiền lương, tiền công của người lao động đã đóng BHXH theo quy định. Với trường hợp ví dụ trên thì bình quân tiền lương, tiền công đã đóng BHXH bằng bình quân tổng thời gian đã đóng BHXH.
* Bước 5: tính toán số năm đã đóng BHXH và số tháng được hưởng, lưu ý số năm đóng BHXH trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng tiền lương, tiền công; số năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng tiền lương, tiền công. Số tháng lẻ của năm 2013 được chuyển sang năm 2014 để tính theo quy định.
Trong trường hợp ví dụ trên, chúng ta lấy tỷ lệ điều chỉnh tại Bảng 01 thông tư số 58/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015( bảng 1 thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH xem trong mục
điều chỉnh tiền lương tiền công đã đóng

Bảng 1 điều chỉnh đối tượng đóng BHXH theo khoản 1, 2 điều 10 NĐ 115/2015

Điều chỉnh đối tượng đóng BHXH theo khoản 2 điều 4 NĐ 134
2/ Tính BHXH Một lần chi tiết:
Tháng 01/2010 - 12/2010 = 12 tháng cứ như vậy:
Tháng 01/2010 - 12/2010 = 1.200.000 X 1.45 = 1.740.000 X 12 = 20,880,000 đồng
Tháng 01/2011 - 09/2011 = 1.445.000 X 1.22 = 1.762.900 X 09 = 15,866,100 đồng
Tháng 10/2011 - 12/2011 = 2.140.000 X 1.22 = 2.610.800 X 03 = 7,832,400 đồng
Tháng 01/2012 - 06/2012 = không tham gia BHXH
Tháng 07/2012 - 10/2012 = 2.140.000 X 1,12 = 2.396.800 X 04 = 9,587,200 đồng
Tháng 11/2012 - 12/2012 = 2.140.000 X 1,12 = 2.396.800 X 02 = 4,793,800 đồng. Nghỉ thai sản.
Tháng 01/2013 - 02/2013 = 2.140.000 X 1,12 = 2.396.800 X 02 = 4,793,800 đồng. Nghỉ thai sản 
Tháng 03/2013 - 07/2013 = 2.515.000 X 1,05 = 2.247.000 X 05 = 11,235,000 đồng
Tổng thời gian là: 12+9+3+4+2+2+5 = 37 tháng.
+ Tổng số lương là: 20,880,000 + 15,866,100 + 7,832,400 + 9,587,200 + 4,793,800 + 4,793,800 +11,253,0000 = 75,006,300 đồng.
+ Mức lương bình quân là: 75,006,300 /37 = 2.027.197 đồng
Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là: 03 năm 01 tháng. khi tính BHXH một lần cac thang lẻ từ 01 tháng đên dưới 6 tháng tính bằng 0.5 năm, từ 7 tháng trở lên đến 12 tháng tính bằng 01 năm
Trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần: 2.027.197 X 3 X 1,5 = 9.122.387 đồng
                                                                           0,5 năm = 1.013.599
Như vậy, bạn sẽ nhận được tổng số tiền bảo hiểm một lần là 10.135.985  đồng.
Lưu ý:
- Thời gian đã đóng BHXH từ năm 2014 trở đi mỗi năm được tính bằng 02 tháng bình quân tiền lương, tiền công.
- Trong quá trình tính toán chúng ta cần phải tuân thủ nguyên tắc đóng - hưởng, nếu người lao động đóng BHXH theo mức hệ số thì phải tính theo hệ số, nếu đóng bằng tiền thì phải bù giá theo quy định../.


  • Điều Chỉnh Tiền Lương Tiền Công Đã Đóng BHXH theo Thông tư 32/2017 có hiệu lực từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 xem và tải về    TẠI ĐÂY

(Hướng dẫn trên đây chỉ thể hiện văn phong và quan điểm riêng của LSNHG và cộng sự, chỉ sử dụng mang tính chất tham khảo, không dùng làm căn cứ tranh tụng pháp lý.)Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội