Được Hưởng PC Gì Trong Thời Gian Nghỉ Hưởng TC Thai Sản ?

Tháng 11 này chúng tôi nhận được các câu hỏi liên quan chủ yếu tới người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, sự nghiệp. Đối tượng tác động là Cán bộ, Công chức, Viên chức . Cụ thể là các câu hỏi:


1/ Người đang hưởng trợ cấp thai sản có còn được đơn vị trả phụ cấp khu vực nữa không ?
2/ Ngươì đang nghỉ thai sản là giáo viên, y sỹ, bác sỹ... trong hệ thống giáo dục, hệ thống y tế nhà nước có được hưởng phụ cấp ưu đãi ( phụ cấp ngành) không?
3/ Người đang nghỉ thai sản làm việc ở nơi đặc biệt khó khăn theo quy định có được hưởng phụ cấp thu hút không ?
4/ Người đang hưởng trợ cấp thai sản có còn được đơn vị trả phụ cấp trách nhiệm công việc nữa không ?
5/ Người đang hưởng trợ cấp thai sản có còn được đơn vị trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm nữa không ?
đó là câu hỏi của đơn vị sử dụng lao động đã inbox facebook hỏi trong tháng 11 vừa qua.
Để tường các câu hỏi này xin mời quý vị cùng xem nội dung trao đổi giữa CTV Hoàng Bách với Luật sư Nguyễn Hoàng Giang.
CTV: Xin chào LS, xin ông cho biết với người lao động làm trong các đơn vị khối hành chính sự nghiệp hoặc các đơn vị sử dụng lao động hưởng tiền lương tiền công theo quy định của chính phủ( Lương theo hệ số), phụ cấp khu vực không phải  trích đóng BHXH( từ ngày 01/01/2007) Khi lĩnh lương hàng tháng họ vẫn được nhận cả phụ cấp khu vực. Nhưng trong thời gian nghỉ thai sản ngoài số tiền phụ cấp thai sản do Bảo hiểm xã hội chi trả ra, người lao động có còn được hưởng phụ cấp khu vực do đơn vị thanh toán nữa không?
Luật sư NHG: Với kinh nghiệm  mười năm là chủ doanh nghiệp đồng thời có mười năm nghiên cứu về lĩnh vực lao động và tiền lương và căn cứ vào quy định của pháp luật thì tất cả các câu quý đài vừa hỏi đối tượng áp dụng hoàn toàn là cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tôi xin có ý kiên như sau: 
A/ Về chế độ phụ cấp khu vực trong khi nghỉ hưởng chế độ trợ cấp thai sản do BHXH chi trả:
Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) quy định: lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 06 tháng.
Điều 35 Luật BHXH quy định: người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
Điều 94 Luật BHXH quy định: người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung ( nay gọi là mức lương cơ sở).
Căn cứ theo các quy định trên, trong thời gian sinh con,  người lao động được hưởng chế độ thai sản do tổ chức BHXH chi trả, do đó người lao động  không được cơ quan trả lương.
Về tiền lương tháng để căn cứ đóng BHXH thì không bao gồm phụ cấp khu vực, nên cơ quan BHXH chi trả tiền chế độ thai sản cho người lao động sẽ không có phụ cấp khu vực. Do đó về chế độ thai sản họ được hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc (là tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề nếu có).
Đồng thời theo khoản 3 phần II Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT, ngày 5-1-2005 của Bộ Nội vụ - Bộ LĐ-TB&XH - Bộ Tài chính - Ủy ban Dân tộc quy định về cách tính trả phụ cấp khu vực như sau:
- Phụ cấp khu vực được xác định, tính trả theo nơi làm việc đối với những người đang làm việc; được xác định, tính toán, chi trả theo nơi đăng ký thường trú.
- Phụ cấp khu vực được trả cùng kỳ lương, phụ cấp, trợ cấp hằng tháng.

Vậy chiếu theo quy định pháp luật nêu trên, trong thời gian sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, người lao động vẫn  không được đơn vị  sử dụng lao động trả tiền phụ cấp khu vực.

CTV:  Về câu hỏi thứ hai; Ngươì đang nghỉ thai sản là giáo viên, y sỹ, bác sỹ... trong hệ thống giáo dục, hệ thống y tế nhà nước, ngoài số tiền trợ cấp thai sản do BHXH thanh toán, họ có còn được đơn vị sử dụng lao động trả thêm phụ cấp ưu đãi ( phụ cấp ngành) như lúc đang hưởng lương không?
Luật sư NHG: 
B/ Về chế độ phụ cấp ưu đãi của giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong hệ thống giáo dục công lập:
Theo quy định tại khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLTBGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thì phạm vi và đối tượng áp dụng gồm:
Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị- xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động.
Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng, trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;
Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.
Về điều kiện áp dụng, đối tượng theo quy định trên đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có hai chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi.
Về thời gian nghỉ sinh con, theo quy định tại điểm b khoản 2 Mục I thì đối tượng theo quy định trên không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau: Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng; Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Luật BHXH hiện hành; Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

Vậy chiếu theo quy định pháp luật nêu trên, nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các  cơ sở giáo dục công lập trong thời gian sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản,  ngoài số tiền trợ cấp thai sản do BHXH chi trả, người lao động vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi giáo dục do đơn vị  sử dụng lao động thanh toán.
C/ Về chế độ phụ cấp thu hút của cán bộ y tế làm việc trong các cơ sở y tế công lập khi nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp thai sản do BHXH chi trả:
Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Ngày 19 tháng 01 năm 2012, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP. Theo Điều 3 của Thông tư này, thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi ngành nghề y tế gồm:
- Thời gian đi công tác,làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị đinh số 204/2004/ NĐ-CP.
- Thời gian đi học tập trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức.
- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên.
- Thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
- Thời gian tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn y tế từ một tháng trở lên
- Thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, làm việc không trực tiếp làm chuyên môn y tế liên tục từ một tháng trở lên.

Vậy chiếu theo quy định pháp luật nêu trên, trong thời gian sinh con , ốm đau được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, hưởng chế độ ốm đau từ một tháng trở lên, không còn được đơn vị  sử dụng lao động trả phụ cấp thu hút nữa.
D/. Về việc nghỉ chế độ trợ cấp BHXH người lao động có được hưởng phụ cấp trách nhiệm không xin trả lời như sau: 
Trong thời gian  nghỉ sinh con được hưởng chế độ thai sản do Bảo hiểm xã hội (BHXH) chi trả theo quy định tại Điều 35, Luật BHXH năm 2006 (có hiệu lực đến hết ngày 31 -12 -2015). Mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
Theo Khoản 1, Điều 94, Luật BHXH năm 2006, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở).
Do phụ cấp trách nhiệm công việc không dùng đóng BHXH, nên khi người lao động nghỉ chế độ thai sản trong mức hưởng chế độ thai sản do BHXH chi trả không có phụ cấp trách nhiệm công việc.
Đồng thời, theo khoản 2 phần III Thông tư  số 05/2005/TT-BNV, ngày 05-01-2005 của Bộ Nội vụ  quy định về cách tính trả phụ cấp trách nhiệm công việc như sau:
- Phụ cấp trách nhiệm công việc được trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng , hưởng các chế độ BHXH 
- Khi không làm công việc có quy định hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc từ 01 tháng trở lên thì không  được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.


Vậy chiếu theo quy định pháp luật nêu trên, trong thời gian sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, do không được cơ quan trả lương nên đối tượng này cũng không được đơn vị  sử dụng lao động trả phụ cấp trách nhiệm công việc nữa.

E/ Về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm của người lao động khi nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp thai sản do BHXH chi trả:
Theo điểm 3 mục II thông tư 07/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 quy định:
a) Cách tính trả phụ cấp:
Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm; nếu làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng 1/2 ngày làm việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày làm việc. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không để dùng tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
b) Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm:
Các đối tượng thuộc cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ, phụ cấp độc hại, nguy hiểm do ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho cơ quan, đơn vị;
Các đối tượng thuộc cơ quan thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính và các đối tượng thuộc các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính, phụ cấp độc hại, nguy hiểm do cơ quan, đơn vị chi trả từ nguồn kinh phí khoán và nguồn tài chính được giao tự chủ.
Vậy chiếu theo quy định pháp luật nêu trên, trong thời gian sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, do không được cơ quan trả lương nên đối tượng này cũng không được đơn vị  sử dụng lao động trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm nữa.

CTV: Xin cảm ơn Luật sư về những thông tin ông đã nêu.
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội