Cách Đọc Thông Báo Quyết Toán Chi Các Chế Độ BHXH C71-HD

Nhiều bạn vẫn chưa rõ cách tính và các số liệu trên THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN CHI CÁC CHẾ ĐỘ BHXH TẠI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG - mẫu C71-HD, xin Hướng dẫn qua các bạn về mẫu này:
A- Quy định của tại Quyết định 488/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; đơn vị được giữ lại 2% tổng quỹ lương hàng tháng để kịp thời chi trả các chế độ ngắn hạn tại đơn vị ngay khi có phát sinh. Bản chất của việc này là TẠM ỨNG một khoản tiền của BHXH để thanh toán dựa vào số tiền BHXH đơn vị phải nộp trong tháng. Hết quý sẽ thực hiện Quyết toán số kinh phí này với cơ quan BHXH (thường là cơ quan BHXH sẽ làm việc này và gửi Thông báo C71-HD cho đơn vị) để xác định số Thừa (phải trả cơ quan BHXH) hoặc Thiếu để BHXH cấp bù cho đơn vị.
B- Các tiêu chí và cách tính:
I- QUYẾT TOÁN CHI CÁC CHẾ ĐỘ BHXH TRONG KỲ
1- Tổng quỹ lương phải đóng BHXH: là tổng quỹ lương đóng BHXH của 03 tháng (không kể truy thu, thoái thu): 588.859.200
2- Kinh phí BHXH được giữ lại đơn vị theo quy định: 2%x588.859.200 = 11.777.184
3- Tổng số đã chi được quyết toán: Tổng số chi đã được BHXH duyệt theo C70b-HD trong quý về từng nội dung: 19.544.700
3.1 Chi ốm đau: 13.172.700
3.2 Chi thai sản: 6.372.000
3.3 Chi nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau: 0
3.4 Chi nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản: 0
3.5 Chi nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau điều trị thương tật, bệnh tật do TNLĐ-BNN: 0
4- Chênh lệch kinh phí BHXH giữ lại đơn vị và số quyết toán: sau khi xác định được tại mục 2 và 3 ở trên thì xác định được số Thừa 2% chi không hết hoặc Thiếu 2% cơ quan BHXH phải cấp bù cho đơn vị.
4.1 Thừa phải nộp cơ quan BHXH: nếu Kinh phí BHXH được giữ lại đơn vị theo quy định (2) lớn hơn Tổng số đã chi được quyết toán (3), đơn vị phải nộp lại số đó vào Tài khoản Thu của BHXH
4.2 Thiếu cơ quan BHXH phải trả: nếu Kinh phí BHXH được giữ lại đơn vị theo quy định (2) nhỏ hơn Tổng số đã chi được quyết toán (3): 7.767.516
II- THANH TOÁN GIỮA CƠ QUAN BHXH VỚI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Phần này xác định số kinh phí (số tiền) mà BHXH phải chuyển cho đơn vị vào đầu quý sau sau khi Quyết toán C71-HD để đơn vị bù đắp đầy đủ số tiền đã chi các chế độ ngắn hạn cho người lao động trong quý:
1. Số kinh phí kỳ trước chuyển sang: nếu quý trước có Số kinh phí thừa tại đơn vị SDLĐ chuyển kỳ sau thì ghi số DƯƠNG (+), nếu quý trước có Số kinh phí thiếu kỳ sau cơ quan BHXH phải cấp thì ghi số ÂM (-): -16.363.496
2. Số kinh phí cấp trong kỳ: Tổng số tiền cơ quan BHXH đã chuyển cho đơn vị trong quý, thường bằng Số kinh phí thiếu kỳ sau cơ quan BHXH phải cấp trên C71-HD quý trước: 16.363.496
3. Số kinh phí thừa tại đơn vị SDLĐ chuyển kỳ sau: nếu Số kinh phí kỳ trước chuyển sang + Số kinh phí cấp trong kỳ > Thiếu cơ quan BHXH phải trả.
4. Số kinh phí thiếu kỳ sau cơ quan BHXH phải cấp: nếu Số kinh phí kỳ trước chuyển sang + Số kinh phí cấp trong kỳ < Thiếu cơ quan BHXH phải trả, cơ quan BHXH phải chuyển cho đơn vị số thiếu này vào đầu quý sau.
Nguồn: Linh Quang
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội