Để tìm kiếm nhanh các nội dung bạn muốn, hãy dùng chức năng " TÌM KIẾM( Search) phía bên phải màn hình. Chon THƯ MỤC cần tìm nhấp vào dòng chữ ( Nhấp vào đây để chon chủ đề...) .
Đóng lại

Trước 01/01/2016 Nghỉ Không Lương Đóng BHXH Như Thế Nào

Trong thực tế hiện nay, có nhiều đơn vị sử dụng lao động đang hiểu chưa đầy đủ về các quy định của pháp luật, họ thường nhầm lẫn khi
áp dụng luật trong công việc liên quan tới lĩnh vực lao động . Ngoài các quy định của Luật BHXH ra, các anh, chị làm công tác BHXH tại đơn vị cần phải chú ý nhiều hơn tới các quy định tại Luật lao động, bởi Luật BHXH chỉ điều chỉnh về lĩnh vực đóng, BHXH, BHYT, BHTN, nếu thuộc đối tượng đóng BHXH thì đóng như thế nào và nếu không thuộc đối tượng đóng BHXH thì không điều chỉnh. Khác với Luât Bảo hiểm xã hôi, Luật lao động bao chùm,
điều chỉnh toàn diện mối quan hệ lao động từ tuyển dụng, ký hợp đồng, trả lương, đóng BHXH, BHYT, BHTN. Trường hợp nào thì được tạm dừng đóng, trường hơp nào được quyền thanh lý HĐLĐ... nhưng trong khuôn khổ bài viết này Baohiemxahoi chỉ đề cập tới khía cạnh BHXH, BHYT, BHTN . khía cạnh còn lại Baorhiemxahoi sẽ tách ra viết ở bài sau. Để thực hiện đúng quy định của pháp luật nói chung; đơn vị sử dụng lao động phải căn cứ theo Luật lao động là chính, riêng lĩnh vực trích nộp BHXH mới thực hiện theo luật BHXH.
Người lao động  tham gia BHXH, trong quá trình làm việc, khi nghỉ việc  quy định tại Luật lao động, Luật viên chức, đóng BHXH nói chung như thế nào . Để xác đinh trường hợp, điều kiện nào khi nghỉ việc không hưởng lương và có hưởng lương nhưng phải đóng BHXH hoặc không phải đóng BHXH. Cụ thể chi tiết chúng ta cần  phân biệt:
I/ Nghỉ việc có hưởng lương:  
 • Căn cứ theo điều 13, Luật Viên chức về việc nghỉ ngơi và điều 116,  ( Trích: 4. Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.)
 • Bộ Luật Lao động 2012: Nghỉ việc riêng nhưng vẫn được hưởng lương. Trong đó, các ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương như ngày nghỉ kết hôn, nghỉ lễ - tết, nghỉ hiếu  - hỉ, nghỉ phép năm.  Nếu nghỉ việc thuộc các trường hợp nêu trên,theo quy định của pháp luật thì nguyên tắc đóng và mức đóng BHXH của NLĐ và người sử dụng lao động được căn cứ vào tiền lương của NLĐ. Như vậy,  NLĐ nghỉ việc nhưng vẫn hưởng lương thì vẫn có căn cứ để đóng BHXH.
Tóm tắt: Nghỉ phép năm; nghỉ thai sản dưới 14 ngày; Hiếu - hỉ; bản than ốm; nghỉ việc dưới 14 ngày; Người lao động phải nghỉ việc không có lương do đơn vị không bố trí được công việc, người lao động làm việc ở đơn vị chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt được dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Tất cả các lao động ở diện này vẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN bình thường    

II/ Về vấn đề trích nộp BHXH;
 • với lao động nghỉ việc không hưởng lương (đối với cả Công chức, Viên chức và lao động) hoặc được tuyển dụng không đủ số ngày trong tháng :
Tại khoản 2, Điều 54, Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định: “NLĐ tăng mới hoặc ngừng việc, nghỉ việc trong tháng, có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương trong tháng, thì tính đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với đơn vị và NLĐ như sau: Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không tính đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của tháng đó:
- NLĐ tăng mới thì tính đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ ngày đầu của tháng tiếp theo tháng chuyển đến làm việc hoặc tháng có hiệu lực của hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng;
- NLĐ ngừng việc, nghỉ việc thì tính đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến ngày cuối cùng của tháng trước liền kề tháng ngừng việc, nghỉ việc”.
Theo điều 93 Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) quy định về việc tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất: trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh hoặc gặp khó khăn do thiên tai, mất mùa dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì được tạm dừng đóng trong thời gian không quá 12 tháng.
- Người lao động đề nghị nghỉ không hưởng lương và được đơn vị sử dụng lao động chấp nhận bằng văn bản thì thời gian nghỉ không hưởng lương tối đa không quá 02 tháng.

III/ Điều 54. Quyết định 1111/QĐ-BHXH, quy định về đóng BHXH
1. Cơ quan BHXH căn cứ hồ sơ của đơn vị và người tham gia để xác định đối tượng, tiền lương, mức đóng, số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người tham gia và đơn vị theo phương thức đóng của đơn vị, người tham gia.
2. Người lao động tăng mới hoặc ngừng việc, nghỉ việc trong tháng, có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương trong tháng, thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị và người lao động như sau:
 2.1. Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó:
 - Người lao động tăng mới thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày đầu của tháng tiếp theo tháng chuyển đến làm việc hoặc tháng có hiệu lực của hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng;
- Người lao động ngừng việc, nghỉ việc thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đến ngày cuối cùng của tháng trước liền kề tháng ngừng việc, nghỉ việc. Trong cả hai trường hợp trên, nếu đơn vị và người lao động đề nghị đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cả tháng mà người lao động có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương, tiền công thì thực hiện theo đề nghị của đơn vị.
Tóm tắt: Ngừng việc hoặc nghỉ việc mà trong tháng có từ đủ 14 ngày làm việc và hưởng lương trở lên, người lao động được ký hợp đồng mới,  tuyển dụng mới, điều động luân chuyển tới làm việc ở đơn vị có đủ 14 ngày làm việc trở lên;  Hợp đồng lao động bao gồm cả thời gian thử việc trong đó và có thời hạn hợp đồng từ 3 tháng trở lên; tăng mới, ngừng việc nếu trong tháng có 1 ngay làm việc và lao động đề nghi được đóng cho cả tháng. Tất cả các lao động ở diện này vẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN bình thường    
Theo điều 44 nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo điều 93 Luật BHXH như sau:
3. Các trường hợp đơn vị sử dụng lao động được tạm dừng đóng BHXH
a) Gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh;
b) Gặp khó khăn do thiên tai, mất mùa.
3.1. Điều kiện:
a) Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, được tạm dừng đóng khi có một trong các điều kiện sau:
- Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;
- Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).
3.2 Thẩm quyền quyết định việc tạm dừng đóng:
 a) Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm dừng đóng đối với các tổ chức kinh tế do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo đề nghị của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;
 b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định tạm dừng đóng đối với người sử dụng lao động do các bộ, ngành, cơ quan trung ương quản lý theo đề nghị của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương;
 c) Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội cấp tỉnh quyết định tạm dừng đóng đối với người sử dụng lao động thuộc địa phương quản lý.
4. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Người lao động được hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định và được giải quyết hưởng chế độ hưu trí, bệnh nghề nghiệp theo quy định .
b) Thời gian tạm dừng đóng theo tháng và không quá 12 tháng.
Theo quy định tại khoản 2 điều 8 thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12-12-2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp: trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp trong tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

Tóm tăt:  Đề nghị và được cháp thuận nghỉ việc không hưởng lương ( thời gian nghỉ không hưởng lương không quá 2 tháng; Đơn vị thuộc các trường hợp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;  nghỉ ốm từ 14 ngày trở lên hoặc ốm đau đã nghỉ hết số ngày được nghỉ theo chế độ ốm đau được quy định tại Luật BHXH thì cả người lao động và đơn vị sử dụng lao động không phải đóng BHXH nói chung.   
Xem lại bài viết nghỉ không lương đóng BHXH như thế nào theo Luật BHXH 71/2006 và Quyết định 959/QĐ-BHXH  TẠI ĐÂY
FACEBOOK COMMENTS

74 nhận xét :

 1. Cho em hỏi tiếp ý của bài viết "Nghỉ không lương đóng BHXH như thế nào?".
  Người nghỉ không lương và nghỉ ốm từ 14 ngày trở lên thì cả người lao động và người sử dung lao động không phái đóng BHXH. Vậy trường hợp người sử dung không đóng này thì có phải trả 22% lương tham gia BHXH (mức lương trên HĐLĐ) hang tháng cho người lao động theo điều 186 của Luật lao động không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo quy định tại điểm 3 điều 186 Luật lao động thì người sử dụng lao động phải tham gia BHXH cho người lao động theo tỷ lệ quy định, nếu tháng người lao động không đi làm đủ số ngày công theo quy định để được đóng BHXH thì số 22% như bạn hỏi sẽ được trả vào lương cho người lao động.

   Xóa
 2. Số là, em có người chị bạn bị ung thư, phải nghỉ điều trị đã 9 tháng rồi và vẫn còn nghỉ để điều trị. Từ lúc nghỉ đến giờ, công ty chỉ trả tiền nghỉ hưởng BHXH cho bệnh dài ngày thôi, và không chi trả tiền gì nữa hết. Em không biết là dựa trên comment này, em có thể yêu cầu công ty đó trả tiền 22% cho chị bạn em được không nữa?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chị bạn kia bị ốm nên không có ngày công đi làm vì thế công ty không phải thanh toán 22% cho chị ấy. ( Chỉ khi người lao động đi làm nhưng vì hợp đồng làm việc không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc thì lúc đó 22% mới được trả vào lượng.)

   Xóa
 3. Em đang tham gia BHXH ở công ty được hơn 1 năm. Nhưng hiện tại vì lý do sức khoẻ e đã làm đơn xin nghỉ việc không lương 2tháng để điều trị bệnh. Vậy cho e hỏi e có được rút sổ BH ở công ty nơi e làm việc để đóng nối vào BHXH tự nguyện ở địa phương không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trả lời câu hỏi của Quan Trinh: Dù thời gian này bạn nghỉ không lương tại đơn vị nhưng bạn vẫn đang thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc do bạn đang thực hiện hợp đồng làm việc, thời gian nghỉ không lương không được chuyển sang đóng BHXH tự nguyện. Bạn chỉ được chuyển sang đóng BHXH tự nguyện khi bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động.

   Xóa
 4. Vậy cho em hỏi thời gian thử việc, công ty không mua BHXH cho em, công ty cũng không trả 22% cho em luôn, vậy công ty làm vậy có đúng luật không? Em thử việc đến 2 tháng lận.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hợp đồng thử việc, hợp đồng học việc chưa thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc. Thử việc 2 tháng là đúng quy định.

   Xóa
 5. Thử việc 2 tháng là đúng qui định, nhưng công ty không trả 22% cho em theo điều 186 Luật lao động là có đúng qui định không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không thuộc đối tượng đóng BHXH thì không trả 22% vào lương là đúng bạn nhé.

   Xóa
 6. Vui lòng cho mình hỏi nhân viên muốn tạm hoãn HĐLĐ 06 tháng vì lý do sức khoẻ, được công ty đồng ý, nhưng vẫn muốn tham gia BHXH để không bị ngắt quãng thời gian thì thực hiện như thế nào. Mong nhận được hồi đáp.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mai Cao. Theo quy định của hệ thống văn bản của BHXH Việt Nam thì đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH là người đang thực hiện hợp đồng làm việc tại cơ quan đơn vị, hàng tháng có số ngày công phát sinh 14 ngày trở lên và hưởng tiền lương, tiền công do đơn vị thanh toán. Căn cứ vào quy định này thì lao động ở đơn vị bạn đang tạm hoãn hợp đồng 06 tháng vì thế không phát sinh ngày công lao động, không hưởng tiền lương, tiền công hàng tháng nên người đang tạm hoãn hợp đồng lao động này không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHTN tại đơn vị.

   Xóa
 7. Cho Minh hoi voi. Minh nghi sinh e be tu 1/9/2015. Ngay 14/9/2015 thi e be mat. Theo luật Minh duoc nghi 3 thang sau khi sinh con. Den ngay 1412/2015 Minh bat dau di lam. Bao hiem thai san duoc huong 3 thang 9,10,11. Luong thang 12 cua m Dc tinh nhu the nao?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thảo Phạm. Trước hết xin chia buồn với bạn và gia đình. Trường hợp bạn hỏi căn cứ vào chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con xong con chết:" Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 60 ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 90 ngày tính từ ngày sinh con; con từ 60 ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 30 ngày tính từ ngày con chết, nhưng không được vượt quá thời gian nghỉ sinh con quy định tại Điểm 1, Điều 157 Bộ luật Lao động."
   Con bạn mất khi mới vừa được 14 ngày vì thế bạn được hưởng chế độ thai sản 90 ngày tính từ ngày sinh em bé. Theo quy định trên thì ban sẽ quay trở lại công việc vào ngày 01/12/2015, tuy nhiên bạn có thể đề nghị với đơn vị cho nghỉ không hưởng lương các ngày sau đó, trong trường hợp bạn quay lại công việc vào ngày 14/12/2015 thì lương tháng 12 của bạn chỉ được tính một nửa, bạn vẫn trích nộp BHXH, BHYT,BHTN cho toàn bộ tháng 12. Cảm ơn bạn đã tin tưởng.

   Xóa
 8. Thao Pham nói...
  Minh hoi lai voi. Ngay 1/9/2015 Minh xin nghi che do thai san. Ngay 14/9/2015 Minh sinh em be. Sau do ngay 9/10/2015 e be mat. Theo quy dinh 14/12/2015 Minh di lam. Bao hiem tra cho Minh luong thang 9,10,11. Vay thang 12 cua Minh duoc tinh luong nhu the nao?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thao Phạm. Bạn quay trở lại công việc từ ngày 14/12/2015, công ty thanh toán lương cho bạn theo số ngày bạn thực tế làm việc .

   Xóa
 9. Cho em hỏi?người LĐ ở cty em làm việc và đóng BH 17 năm, rồi xin nghỉ không lương đóng 100% bh tự nguyện đến nay đã đủ 20 năm và đủ tuổi hưu trí? Như vậy có được chốt sổ đẻ hưởng hưi trí không? Cơ quan BH họ nói sao trong thời gian dài mà không nâng bậc lương lên trong khi đó nghỉ không lương sao cty nâng? như vậy có đúng không? Có phải nâng luwowing không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Unknown 10:06 Trường hợp này không phải là đóng BHXH tự nguyện mà đây là trường hợp gửi đóng BHXH nhưng phải nộp 100%, trường hợp này vi phạm quy định không được nghỉ không hưởng lương quá 2 tháng như bài trên đã nêu. Điều kiện để hưởng chế độ hưu trí theo điều 54 luật BHXH( hưu trí đủ 60 tuổi và đủ 20 năm đóng BHXH) phải có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và phải đủ 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi với nữ. Nếu chưa đủ một trong hai tiêu trí trên thì chốt sổ để chuyển sang đóng BHXH tự nguyện hoặc nếu suy giảm sức khỏe từ 61% trở lên mới được về hưu theo diện sức khỏe yếu.

   Xóa
 10. Cho em hỏi?người LĐ ở cty em làm việc và đóng BH 17 năm, rồi xin nghỉ không lương đóng 100% bh tự nguyện đến nay đã đủ 20 năm và đủ tuổi hưu trí? Như vậy có được chốt sổ đẻ hưởng hưi trí không? Cơ quan BH họ nói sao trong thời gian dài mà không nâng bậc lương lên trong khi đó nghỉ không lương sao cty nâng? như vậy có đúng không? Có phải nâng luwowing không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khanh phan: câu hỏi của bạn đã được trả lời phía trên.

   Xóa
 11. Tôi lả viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp có thu, tham gia đóng bảo hiểm đc 11 năm nay muốn xin nghỉ không hướng lương 1 năm, vậy tôi có được tự túc đóng bảo hiểm ko?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Unknown. Theo Bộ luật lao động mới nhất, Nghị định 45/2013/NĐ-CP, Luật BHXH sô 58/2014; bà có thể thỏa thuận với lãnh đạo để đề nghị việc nghỉ không lương tại đơn vị. Về thời gian nghỉ không lương nhưng muốn đóng BHXH: căn cứ vào mục C điều 2 luật BHXH. Bởi thu BHXH, BHYT, BHTN dựa trên mức tiền lương tiền công thu nhập hàng tháng , nghỉ không lương tức là không có phát sinh tiền lương, tiền công nên bà không thuộc đối tượng được đóng BHXH, BHTN hay nói cụ thể hơn là bà không được đóng BHXH, BHTN trong khoảng thời gian này. Bà thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc nên không thể tự đóng BHXH cho chính bản thân mình. Trân trọng!

   Xóa
 12. Bạn e nghỉ không lương 2 tháng 10,11 đến tháng 12 doanh nghiệp đi báo giảm lao động thì BHXH không chấp thuận.Vậy cho e hỏi báo giảm như vậy là đúng pháp luật chưa ạ??

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dương Vũ. Nghỉ không lương và không trích đóng BHXH phải theo quy định của pháp luật. Để biết đơn vị bạn đã báo giảm lao động nghỉ không lương có đúng quy định không thì còn cần phải căn cứ vào một số giấy tờ, công văn, biểu mẫu khác. Bạn nêu so qua như vậy chúng tôi không có đủ căn cứ để trả lời giúp bạn được.

   Xóa
 13. Cho mình hỏi. Việc người lao động không đủ thời gian làm việc để đóng BHXH trong tháng, nhưng có phát sinh từ 1 ngày công làm việc trở lên, có thể yêu cầu công ty cho tự đóng 100% tiền BHXH được quy định tại văn bản nào?
  Cảm ơn bạn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Unknown. Bài này được viết khi Quyết định 1111/QĐ-BHXH còn hiệu lực và Vấn đê bạn hỏi đã được mục II trong bài trên trả lời rất cụ thể rồi mà.

   Xóa
 14. Em là giáo viên, có việc muốn nghỉ không lương 1 tháng. Vậy em phải đóng bảo hiểm tháng mà e nghỉ không. Để khỏi gián đoạn thời gian đóng bảo hiểm

  Trả lờiXóa
 15. Em là giáo viên, có việc muốn nghỉ không lương 1 tháng. Vậy em phải đóng bảo hiểm tháng mà e nghỉ không. Để khỏi gián đoạn thời gian đóng bảo hiểm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. BKSHOP ngoc linh !
   Theo Luật sư Nguyễn Hoàng Giang: Vấn đề bà hỏi theo Điều 13 Luật Viên chức hiện hành bà có thể dàn sếp với lãnh đạo đơn vị để được nghỉ không lương một thời gian.
   * Về việc trích đóng BHXH hiên nay quy định: Khi nghỉ không hưởng lương thì không đóng BHXH bắt buộc tuy nhiên pháp luật cũng không có điều nào ngăn cấm người lao động tự túc kinh phí đóng BHXH cho khoảng thời gian nghỉ không lương theo đúng quy định ( thời gian nghỉ không quá 02 tháng) vì thế nếu được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị thì bà có thể đóng BHXH bắt buộc cho tháng bà nghỉ không hưởng lương bình thường, kinh phí đóng do bà và đơn vị tự thỏa thuận.

   Xóa
 16. Em là giáo viên nhưng chưa đóng bhxh đủ 6tháng thì nghỉ sinh. Vậy cho e hỏi những tháng em nghỉ sinh thì có phải đóng bhxh không, nếu đóng thì đóng bao nhiêu % ạ. Em xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 17. Em là giáo viên nhưng chưa đóng bhxh đủ 6tháng thì nghỉ sinh. Vậy cho e hỏi những tháng em nghỉ sinh thì có phải đóng bhxh không, nếu đóng thì đóng bao nhiêu % ạ. Em xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thinh nguyen van: Theo quy định hiện nay phải có từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con mới đủ điều kiện nghỉ hưởng chế độ thai sản, bạn chưa đóng đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con nên bạn không được hưởng chế độ thai sản, vì sinh con nên phải nghỉ việc nên không phát sinh lương hàng tháng nên cũng không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN. Trường hợp bạn vẫn đi làm và hưởng lương hàng tháng thì bạn phải đóng 10.5%, số còn lại đơn vị phải nộp cho bạn.

   Xóa
 18. Cho e hỏi vơi a.em đóng BHXH đã được 10 năm.bay giờ em muôn xin nghỉ việc.em vẫn muốn tham gia đóng BHXH ,vậy em phải làm gì.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh 10:49. Sau khi chốt sổ và hưởng xong chế độ thất nghiệp( nếu có), bạn có thể làm thủ tục đóng BHXH tự nguyện, tỷ lệ nộp hiện nay chỉ 22%. (BHXH tự nguyện này không có chế độ ốm đau thai sản). Hồ sơ gồm sổ BHXH photo, TK1-TS, nộp HS tại đại lý BHXH ở xã, phường, TT hoặc tại hệ thống bưu điện.

   Xóa
 19. Em đóng BHXH đã được 10 năm. Hiện tại đơn vị e đang làm việc đã giải thể do gặp khó khăn về kinh doanh . Tổng công ty e đang lam việc cho e nghỉ việc không lương va tạm ngưng đóng BHXH. Hiện e đã nghỉ được 3 tháng. Cho e hỏi với thời hạn bao nhiêu lâu tổng công ty phải bố trí công việc mới cho e. Nếu không bố trí được công việc mới thì tổng công ty phải giải quyết trường hợp e như thế nào?

  Trả lờiXóa
 20. E ngi hết thời gian thai sản rồi nhưng k thể đi làm lại được nữa.nhưng công ty vẫn cho đóng nhờ BH.e có nên tiếp tục tham gia k.nếu k tham gia nữa thì e được hưởng chế độ gì.

  Trả lờiXóa
 21. E ngi hết thời gian thai sản rồi nhưng k thể đi làm lại được nữa.nhưng công ty vẫn cho đóng nhờ BH.e có nên tiếp tục tham gia k.nếu k tham gia nữa thì e được hưởng chế độ gì.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. huongdanviendanduong@gmail.com15:00 7 tháng 8, 2016

   Chào bạn Hải Đinh. Đóng BHXH bắt buộc là loại hình chỉ áp dụng cho người đang làm việc và hưởng lương tại đơn vị sử dụng lao động, bạn không làm việc tại doanh nghiệp nữa nên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bạn nên chốt sổ BHXH để bảo lưu thời gian đã đóng BHXH, sau này khi làm việc tiếp bạn lại đóng tiếp BHXH vào sổ BHXH này nhé.

   Xóa
 22. Cho em hỏi đơn vị em có một trường hợp NLĐ ký Hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm với Công ty từ tháng 6/2013 nhưng không tham gia đóng BHXH, BHYT,BHTN. Đến tháng 8/2016 nguyện vọng của cá nhân Người lao động lại muốn được tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Cho em hỏi là bây giờ đơn vị em báo tăng mới lao động với cơ quan BHXH có được khộng ạ. Em chân thành cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lương Sơn! Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13, Điều 43 Luật việc làm số 38, Luật BHYT quy định trường hợp người lao động như bạn nêu thuộc đối tượng phải bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BHTN mà không phụ thuộc vào ý kiến muốn hay không muốn của người lao động. Đề nghị bạn làm thủ tục tăng lao động tham gia BHXH BB cho lao động này theo đúng quy định.

   Xóa
 23. Cho em hỏi.em xin nghỉ việc cty ngày viết đơn xin nghỉ là ngày 31/8/2016 thì đến hết ngày 30/9/2016 em mới chính thức thôi việc.Nhưng có việc gđ nên em nghỉ luôn từ ngày 31/8/2016 .vài tháng cuối em nghỉ không lương như vậy em đóng bhxh tự nguyện được không.nếu không đóng thì 22% mức đóng của dn có chuyển vào lương không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thuy nhan. Việc bạn viết đơn xin nghỉ việc và nghỉ ngay ngày 31 tháng 8 năm 2016, ở đây chúng ta không bàn tới việc bạn có vi phạm luật lao động hay không mà chỉ bàn tới việc báo giảm lao động. Căn cứ vào đơn xin thôi viêc của bạn và nếu công ty đã giảm đóng BHXH cho bạn từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 thì có nghĩa là bạn đã không còn là người của doanh nghiệp nữa. Việc gửi đóng BHXH là vi phạm điều 2 luật BHXH hiện hành nên xin miễn bàn đến.

   Xóa
 24. Cho em hỏi,
  Công ty em có nhân viên nghỉ sinh tới tháng 11 là hết thời gian 6 tháng. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe nên chị ấy xin nghỉ không lương thêm một thời gian để dưỡng sức. Vậy cho em hỏi chị nhân viên này được nghỉ không lương tối đa là bao lâu? Và như vậy chị ấy có được hưởng chế độ gì hay không? Em xin cám ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thueviet Nhan. Hiện nay BHXH đang tính nghỉ không lương không quá 2 tháng bạn nhé. Trong thời gian nghỉ không lương lao động này không được hưởng chế độ ốm đau, con ốm (Theo TT59/2015)

   Xóa
  2. Vậy để làm thủ tục nghỉ 2 tháng này thì cần những giấy tờ gì ạ?

   Xóa
  3. Thueviet Nhan: Đơn vị báo giảm lao động trên giao dịch điện tử lý do nghỉ không lương, nhớ trả lại thẻ BHYT (bộ hồ sơ 103 hoặc 500..tùy phần mềm) tăng giảm lao động Về phía đơn vị bạn chỉ cần có đơn đề nghị nghỉ không lương của người lao động để lưu cùng hồ sơ phục vụ công tác hậu kiểm của BHXH sau này.

   Xóa
 25. cho mình hỏi: mình là công chức cấp xã, mình đang mang thai nên mình muốn nghỉ việc không hưởng lương thì mình phải thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi gì về chế độ trợ cấp không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. phuong vo: Bạn viết đơn đề nghị nghỉ việc không hưởng lương gửi lãnh đạo đơn vị, đơn vị chấp nhận cho bạn nghỉ không hưởng lương bằng văn bản. Nghỉ việc không hưởng lương( không quá 02 tháng) sẽ không phải nộp BHXH vì vậy bạn phải trả lại thẻ BHYT.

   Xóa
 26. Cho mình hỏi: Vợ mình tham gia bh từ t3/2015. Hiện tại vợ mình đang có thai và dự sinh ngày 16/6/2017. Nếu bây giờ trong tháng 12/2016 này vợ mình nghỉ việc hẳn để đảm bảo sức khoẻ và ko tham gia bh nữa thì vợ mình có được hưởng chế độ thai sản không? Mình cũng đang phân vân cách tính 12 tháng của trước và sau ngày 15/6/2017! Nhờ a/c có thể tư vấn? Và nếu không đủ điều kiện thì mình phải làm như thế nào vì vợ mình không thể đi làm được nữa. Nếu gắng lắm thì đi làm cũng chỉ được 1 tuần nữa, tức đến khoản ngày 9/12 (vì lý do sức khoẻ và em bé cũng như thời gian giải quyết đơn xin nghỉ của công ty)
  Cám ơn và mong nhận được lời tư vấn sớm nhất!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khánh Ngô Văn. Điều kiện được hưởng chế độ thai sản trong trường hợp bình thường và sinh con sau thôi việc là phải có đủ tối thiểu từ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Vì vợ bạn có đủ 12 tháng đã đóng BHXH và nếu việc tiếp tục đi làm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe bà mẹ và bào thai nên bạn có thể lựa chọn phương án theo khoản 3 điều 31 luật BHXH hiện hành, trường hợp này chỉ cần có đủ 03 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh. bạn nên nghiên cứu để đảm bảo quyền lợi theo quy định.

   Xóa
 27. Em đóng bảo hiểm xh được 3 năm tại một bv nhà nước , giờ e xin nghỉ việc rồi , e muốn tiếp tục tự đóng bảo hiểm xh đc ko ah? Và cần làm như thế nào ? Cám ơn anh chị!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc Danh. Bạn đóng BHXH tự nguyện theo quy định, thủ tục rất đơn giản để được đóng BHXHTN mời bạn đến các đại lý BHXH ở xã, phường hoặc bưu điện, hoặc có thể đóng trực tiếp tại BHXH nơi bạn cư trú.

   Xóa
 28. Cho tôi hỏi: cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% kinh phí hoạt động. Có một cán bộ viên chức muốn xin nghỉ tự túc 6 tháng không hưởng lương nhưng vẫn đóng BH để được hưởng thời gian tham gia BH liên tục có được không. Nếu được thì thủ thủ tục như thế nào?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Gửi bác Khải Phạm Văn: Theo quy định hiện nay khi không phát sinh tiền lương tiền công ( bác nghỉ tự túc nên không có lương) thì không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

   Xóa
 29. Bao hiểm cho tôi hỏi: Tôi đã tham gia bhxh liên tục 5 năm. Tháng 11/2016 tôi có thai và không đủ sức khỏe đi làm nên xin nghỉ không lương 6 tháng.bắt đầu từ tháng 11/2016. Tôi sẽ đi làm lại vào tháng 5/2017. Thời gian dự sinh là 25/6/2017. Như vậy tính đến lúc sinh tôi đã đóng đủ 6 tháng Bhxh để hưởng chế độ thai sản chưa? Cảm ơn rất nhiều.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Unknown 16:37 Nếu bạn nghỉ từ tháng 11/2016, sinh con ngày 25/6/2017, đi làm lại tháng 5/2017 thì bạn mới chỉ có 05 tháng đóng BHXH trong vòng 12 tháng trước sinh thôi nhé. Chi tiết 12 tháng trước sinh của bạn như sau: 6/5,4,3,2,1,12,11,10,9,8,7

   Xóa
  2. Vậy là tôi chỉ được tính BH từ tháng 7/2015 đến tháng 10/2016 và tháng 5/2017 chứ không phải tháng 6/2015 ạ? Xin trả lời câu hỏi này giúp tôi nhé. Tôi cảm ơn rất nhiều.

   Xóa
  3. Thu Le. Theo quy định tại Quyết định 959 của BHXH VN và Thông tư 59/2015 ; nếu với số liệu như bạn đưa ra thì quá trình 06 tháng đóng BHXH trong vòng 12 tháng trước khi sinh của bạn đúng như đã tính phía trên. Bạn nên cố đi làm thêm một tháng nữa và phải quay lại làm việc ở tháng 5/2017 thì chế độ thai sản của bạn mới đủ ĐK.

   Xóa
  4. Bh ơi cho mình hỏi thêm chút nữa nhé. Theo như khoản 3 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP thì nếu mình sinh sau ngày 15/6/2017. Vậy tháng 6 đó mình có được tính thêm là tháng trước sinh hay không? Mình thấy khó hiểu quá. Mong giải đáp giúp mình nhé. Cảm ơn rất nhiều ạ.

   Xóa
  5. Thu Le; Câu trả lời của bạn tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư 59/2015 của Bộ LĐTBXH nhé. Cảm ơn bạn đã tin tưởng.

   Xóa
  6. Mình đã hiểu rõ. Cảm ơn baohiemxahoida bac rất nhiều.

   Xóa
 30. Cho em hỏi chút ạ. Em dong BHXH tu thag 4.2014 toi hien tại luôn ạ.sap toi em bận luyện thi nên em định xin nghỉ làm không hưởng lương từ ngày 09.01 đến ngay 17.02 nếu tính trừ những ngày thu 7 ,chu nhat va ngay lễ tết ra thi em nghi 13 ngày trong thang 1,10 ngay trong tháng 2.nếu em nghi như vậy thi em có được đóng tien BHXH không ạ.nếu như không được thi co thể hướng dan em nghỉ như nao thi duoc dong BHXH duoc khong ạ.em có 6ngay phep nam chua su dụng ạ.em cam on nhieu ah.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. SamSana Nguyen. Trường hợp của bạn căn cứ vào Quyết định 959 thì tháng 01 bạn nghỉ trên 14 ngày nên không đóng BHXH, BHYT, BHTN. Ở tháng 02 bạn nghỉ 17 ngày nên cũng không đủ điều kiện tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tuy nhiên vì bạn còn 06 ngày phép chưa sử dụng nên bạn có thể đề nghị nghỉ phép tháng 2/2017, nếu bạn nghỉ phép 06 ngày ở tháng 2 thì bạn sẽ được đóng BHXH tháng 02 nhé vì 17 ngày nghỉ - 06 ngày phép( ngày phép được tính là ngày nghỉ hưởng lương) = 11 ngày nghỉ.

   Xóa
  2. Cho em hỏi vậy nếu thang 1 tu ngay 9.01 den ngay 20.01 em xin nghi khong lương(so ngày công lam viec ở cong ty em la nghỉ 10ngay, vi cong ty em khong lam ngay thu 7,chu nhat). Tu ngay 23.01 den 25.01 em nghi them 3ngay,nghi phep.(ngay 21,22.01 cong ty em k lam viec).
   Sang tháng 2 em nghi tu 06.02 den 17.02 la nghi 10ngay lam viec o cong ty.(cong ty em nghi tet den ngay 06.02 moi bat dau di lam lai).
   Neu em nghi nhu vay thi co duoc dong bao hiem cho 2thag tren khong ah?.
   Bao hiem tinh ngay nghi nhu the nao vay ạ?theo ngay công làm việc ở cong ty hay là tat cả cac ngày trong tháng ạ.cho em cam on.

   Xóa
  3. SamSana Nguyen. Bạn nghỉ như thế đi, bạn sẽ được đóng BHXH cả tháng 1 và tháng 2 đấy. Các ngày nghỉ phép được tinh là ngày đi làm nhé.

   Xóa
 31. Cho em hỏi một vấn để, đó là
  1. Công ty em có một chị nghỉ không hưởng lương 3 tháng, vậy 3 tháng này chị ấy có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không? (Chị này đã đóng BHXH,BHYT,BHTN trên 12 tháng)
  2. 1 nhân viên đã nghỉ việc từ tháng 11, đã đóng đủ BHXH,BHYT,BHTN trên 12 tháng, hiện nay vẫn chưa có việc làm thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?
  2 trường hợp trên thì có phải đều được hưởng trợ cấp thất nghiệp hạy không? Và nếu được thì phải làm thủ tục như thế nào ạ?
  Em xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thueviet Nhan. 1/ Nghị định 28/2015 ND-CP quy định lao động sau khi chấm dứt hợp đòng lao động trong khoảng thời gian 90 ngày tính từ ngày chấm dứt HĐLĐ sẽ đủ ĐK đăng ký hưởng BHTN. Trường hợp nghỉ không lương vẫn còn quan hệ lao động nên không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp. 2/ nghỉ việc từ tháng 11/2016 và đã chốt sổ BHXH ( nếu chưa hết 90 ngày tính từ ngày thanh lý HĐLĐ) thì vẫn còn hạn đăng ký thất nghiệp nhé. Khẩn trương mang giấy tờ đi đăng ký. Thủ tục xem ở đây http://www.baohiemxahoidabac.com/2016/08/huong-dan-cac-buoc-lam-thu-tuc-huong-bh.html

   Xóa
 32. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 33. Tôi đang làm việc cho 1 công ty được 10 năm, nay tình hình công ty kinh doanh khó khăn nên cho tôi tạm ngừng việc được hưởng 60% tiền lương, vậy công ty sẽ đóng BH cho tôi trên 60% lương, còn lại là tôi phải đóng BH cho 40% tiền lương? Khi tôi ngừng việc vậy tôi có thể xin việc làm tại cty khác và có được ký HĐ lao động mới không? Xin quý cty tư vấn giúp. Trân trọng cảm ơn!!!!!!!!

  Trả lờiXóa
 34. Nặc danh 16:22. Mức đóng BHXH ở công bạn theo lương tối thiểu vùng hay lương theo hệ số???
  Khi bạn làm ở công ty khác bạn được ký HĐLĐ khác và tiếp tục tham gia BHXH trên số sổ BHXH đã có.

  Trả lờiXóa
 35. Cho e hỏi ạ:
  E làm được 15 công trong 1 tháng.và xin nghỉ phép không hưởng lương từ ngày 20_2 đến ngày 20_3.
  Vậy mức đóng bảo hiểm của e như thế nào ạ ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh 20:25. Tháng bạn đi làm được 15 ngày thì sẽ được đóng BHXH tháng đó. Nghỉ không lương từ 20 tháng 2 đến 20 tháng 3 thì không đóng BHXH tháng 3, vẫn đóng BHXH tháng 2.

   Xóa
 36. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh 19:55 9 tháng 9,2017: Theo quy định hiện nay nếu có từ 14 ngày trở lên không làm việc sẽ không đóng BHXH. Từ ngày 2/10 đến hết 15/10 = 14 ngày nhưng thời gian đi làm còn lại từ 16/10 - 31/10 và ngày 01/10 nữa = 17 ngày. Bạn đủ điều kiện đóng BHXH tháng 10

   Xóa

Để được tư vấn ngay hãy đăng nhập Gmail sau đó vào mục HỎI ĐÁP - TƯ VẤN hoặc mục Liên hệ để đặt câu. Hãy để lại địa chỉ Email của quý vị tỉnh, thành nơi quý vị công tác để chúng tôi có thể trả lời sát hơn câu hỏi của quý vị! Đặt câu ở phần comment fabook hiện nay google chưa hỗ trợ nên chắc chắn sẽ lâu có câu trả lời hơn.

Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, G+ hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị. >
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội
Lên đầu trang