Thay Đổi Lớn Về Chính Sách Bảo Hiểm Xã Hội

Bà Trần Thị Thúy Nga

Luật BHXH sửa đổi đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Trao đổi với truyền thông trong nước bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ BHXH, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, việc sửa đổi một số điều khoản trong Luật BHXH nhằm đảm bảo sự công bằng, bình đẳng cho các đối tượng tham gia, quyền về an sinh xã hội của người dân, bổ sung một số chế độ cho phù hợp... hướng tới mục tiêu quyền lợi NLĐ ngày một tốt hơn.


     Luật BHXH sửa đổi gồm 9 Chương, 125 Điều, quy định chế độ, chính sách  BHXH; quyền và trách nhiệm của NLĐ, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến BHXH, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan BHXH; Quỹ BHXH; thủ tục thực hiện BHXH và quản lý nhà nước về BHXH.
* So với Luật BHXH hiện hành, Luật BHXH sửa đổi có gì mới, thưa bà ?
- So với Luật BHXH hiện hành, Luật BHXH sửa đổi năm 2014 đã bổ sung một số điểm mới, theo hướng có lợi hơn cho NLĐ. Cụ thể, đối với những người tham gia BHXH bắt buộc: người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc và sẽ được thực hiện từ ngày 01/01/2018.

Cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cơ sở xã, phường, thị trấn cũng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc với 2 chế độ là hưu trí và tử tuất. Lao động nữ được hưởng BHYT trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, và trong thời gian hưởng chế độ ốm đau khi NLĐ mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày...

Luật BHXH sửa đổi quy định mức hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 24 ngày (hiện hành chia cho 26 ngày); tăng mức trợ cấp ốm đau đối với NLĐ mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày từ 45% lên 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; bổ sung quy định lao động nam có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản; quy định trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH...


Đối với lao động nữ là cán bộ chuyên trách hoặc không chuyên trách ở cơ sở được hưởng lương hưu khi đủ 55 tuổi nếu đã có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên...

Đối với những người tham gia BHXH tự nguyện: Luật sửa đổi không quy định tuổi trần tham gia BHXH tự nguyện. Thay đổi phương thức đóng BHXH tự nguyên theo hướng linh hoạt hơn, như cho phép đóng mỗi năm một lần, một lần cho nhiều năm trong quá khứ hoặc trong lương lai; Nhà nước có chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH, mức hỗ trợ do Chính phủ quy định phù hợp với khả năng ngân sách từng thời kỳ.

* Nếu NLĐ về hưu trước ngày 01/01/2016- ngày Luật BHXH sửa đổi năm 2014 có hiệu lực, thì lương hưu của họ có tính theo quy định mới không, thưa bà?

- Để đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng và khả năng cân đối quỹ hưu trí và tử tuất trong dài hạn, Luật BHXH sửa đổi năm 2014 đã quy định tăng dần thời gian đóng BHXH để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75% khi có đủ 30 năm đối với nữ và 35 năm đối với nam.

Cụ thể: NLĐ nghỉ việc hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2018 thì cách tính lương hưu vẫn thực hiện như quy định của Luật BHXH hiện hành. NLĐ nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi, thì mức lương hưu được tính: Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm, sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

 Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi thì 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, NLĐ (cả nam và nữ) được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Đối với NLĐ nghỉ hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động, mức lương hưu hằng tháng giảm trừ 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định.

* Với NLĐ làm việc trong khu vực Nhà nước, cách tính lương hưu có gì thay đổi không, thưa bà?

-  Ngoài sửa đổi về cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu như đã nêu ở trên, Luật BHXH sửa đổi năm 2014 còn có một số sửa đổi hướng tới bảo đảm sự công bằng, bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH giữa NLĐ trong khu vực Nhà nước và ngoài Nhà nước, cũng như bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, hướng tới mục tiêu bảo đảm khả năng cân đối quỹ hưu trí và tử tuất trong dài hạn.

Cụ thể: Sửa đổi cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định theo hướng có lộ trình tiến tới tính bình quân toàn bộ thời gian đóng như NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Trong đó, đối với người bắt đầu tham gia BHXH trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì vẫn tính bình quân 5 năm, 6 năm, 8 năm hoặc 10 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu như Luật BHXH năm 2006. Đối với người bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019, thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Đối với người bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024  thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Đối với người bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

Như vậy, người sớm nhất có thể áp dụng cách tính toàn bộ quá trình phải là người nghỉ hưu từ năm 2045 trở đi.

Luật BHXH sửa đổi cũng quy định điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH theo hướng: Đối với người tham gia BHXH từ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH vẫn thực hiện như quy định hiện hành (điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí).

Đối với người bắt đầu tham gia BHXH từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, tiền lương đã đóng BHXH được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ áp dụng cho mọi NLĐ, không phân biệt NLĐ thuộc khu vực Nhà nước hay ngoài Nhà nước (người sớm nhất có thể áp dụng cách điều chỉnh này phải là người nghỉ hưu từ năm 2036 trở đi).

* Luật BHXH sửa đổi năm 2014 giao quyền thanh tra cho cơ quan BHXH, điều này có khắc phục được tình trạng trốn đóng và nợ đóng BHXH không, thưa bà?

- Thời gian qua, tình trạng nợ đóng, chậm đóng BHXH diễn ra khá phổ biến, nhiều doanh nghiệp cố tình chiếm dụng tiền đóng BHXH của NLĐ, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ.

Do vậy, việc bổ sung quyền thanh tra việc đóng BHXH cho cơ quan BHXH để cùng với thanh tra chuyên ngành LĐ-TB&XH, theo tôi sẽ thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ thu tiền đóng BHXH.

Bên cạnh đó, Luật BHXH sửa đổi năm 2014 cũng đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm tăng tính tuân thủ pháp luật về BHXH để hạn chế tình trạng nợ đóng BHXH, như: bổ sung quyền của tổ chức công đoàn khởi kiện ra tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ; tăng mức lãi đối với số tiền chậm đóng BHXH lên bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền chậm đóng...

* Có đại biểu Quốc hội lo ngại việc trao quyền thanh tra cho BHXH Việt Nam, liệu có xảy ra hiện tượng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”?

- Trước hết, phải khẳng định Luật BHXH sửa đổi năm 2014 chỉ giao cho tổ chức BHXH quyền thanh tra việc đóng BHXH. Việc thanh tra chuyên ngành về  thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, về quản lý tài chính BHXH vẫn thuộc thẩm quyền của Thanh tra LĐ-TB&XH và Thanh tra tài chính thực hiện.

Việc này sẽ mang lại hiệu quả hơn nhiệm vụ thu BHXH, nhằm đảm bảo quyền thụ hưởng chế độ BHXH của NLĐ.

 * Xin bà cho biết, hiện đã có cơ chế theo dõi việc thực thi Luật BHXH sửa đổi năm 2014 chưa? Khả năng thực thi như thế nào?

- Ngay sau khi được Quốc hội thông qua, Bộ LĐ-TB&XH đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Luật BHXH sửa đổi, tập trung vào việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành và công tác tuyên truyền, phố biến Luật BHXH sửa đổi.
Tóm tắt: Thay đổi về: * Chế độ thai sản * Cách tính bình quân số năm cuối để tính lương hưu * Tuổi đời nghỉ hưởng chế độ hưu trí * Chế độ BHXH một lần * Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc * Thời gian làm việc tại đơn vị buộc phải tham gia BHXH bắt buộc * Thay đổi về thu, nộp BHXH tự nguyện    
Với sự chủ động và phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương trong các công tác chuẩn bị, Luật BHXH sửa đổi năm 2014 sẽ được triển khai thực hiện theo đúng hiệu lực thi hành đã được Quốc hội thông qua là từ ngày 01/01/2016.
Trên đây là phát biểu của Vụ trưởng Vụ BHXH về một số thay đổi cực kỳ quan trọng đối với đời sống của người lao động tham gia BHXH. Tuy nhiên để chính sách đi vào quộc sống chúng ta còn đợi Thông tư hướng dẫn. Khi có hướng dẫn baohiemxahoidabac.blogspot sẽ tiếp tục đăng tin chi tiết từng nội dung thay đổi và chia thành từng nhóm bài có sự điều chỉnh. Trong lúc chờ đợi Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 vẫn thực hiện theo quy định của Luật BHXH hiện hành./.
                    (Theo LĐTBXH, Ảnh trong bài không liên quan đến nội dung buổi phỏng vấn)
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội