Công Việc Hàng Tháng Của Kế Toán Đơn Vị Đóng BHXH

Thưa quý cơ quan đơn vị  đăng ký đóng BHXH - BHYT - BHTN hoặc các đơn vị mới tách ra từ đơn vị khác. Thực hiện nghiêm túc Luật Lao Động, Luật BHXH, Luật BHYT hiện hành, hoàn thành nghĩa vụ trích nộp BHXH nói chung là trách nhiệm của đơn vị tham gia đóng BHXH( từ đây gọi là đơn vi sử dụng lao động, viết tắt là ĐVSDLĐ).

- Thay mặt ĐVSDLĐ để làm các công việc liên quan tới chế độ BHXH, thực hiện việc giao dịch khai báo tăng - giảm lao động, cấp sổ BHXH... nộp tiền, chuyển khoản, chuyển tiền từ tài khoản của đơn vị sang tài khoản chuyên thu của BHXH, do chủ sử dụng lao động( Giám đốc, Trưởng phòng, hoặc tương đương phân công trách nhiệm) là công việc hết sức quan trọng.


- Lao động tại đơn vị có được tham gia BHXH, các chế độ chính sách của người lao động có được thực hiện đầy đủ hay không, trích nộp các khoản phải trích nộp liên quan đến lĩnh vực BHXH theo quy định đúng, đủ kịp thời hay không, trước tiên là trách nhiệm của người làm công tác BHXH tại đơn vị.

Để bắt đầu tìm hiểu, chúng ta cùng nhau điểm qua một số nội dung chính cần nắm bắt để thực hiện cho đúng.

A. Trách nhiệm

I. Đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN bắt buộc:
a. Đơn vị:

- Tất cả các đơn vị có thuê mướn, trả công cho người lao động ( không bao gồm đơn vị là UBND Xã, Phường, Thị trấn)có hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt công ty, doanh nghiệp, tổ chức... trong nước hay nước ngoài làm chủ, số lượng lao động tại đơn vị từ 01 người trở lên.

- Các đơn vị quy định tại Điều 2 Nghị định 143/2018 /NĐ-CP.

b. Người lao động:

- Người lao động làm việc taị các đơn vị quy định tại điều 2,3 luật BHXH số 58/2014.

- Người lao động là người nước ngoài làm việc taị các đơn vị quy định tại Điều 2 Nghị định 143/2018 /NĐ-CP.

Thực hiên Luật BHXH xem tại đây LUẬT BẢO HIÊM XÃ HỘI SỐ 58/2014

II. Đối tượng phải tham gia BHYT bắt buộc:


a. Đơn vị: Tất cả các đơn vị có thuê mướn, trả công cho người lao động có hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt công ty, doanh nghiệp, tổ chức... trong nước hay nước ngoài làm chủ, số lượng lao động tại đơn vị từ 01 người trở lên và một số đối tượng khác.
b. Người lao động: Người lao động làm việc taị các đơn vị quy định tại Điều 12 sửa đổi, bổ sung Luật BHYT; các điều 15,21,25, 26 sửa đổi, bổ sung của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Điều 1 Nghị đinh số 105/2014/NĐ-CP; đối tượng thuộc Điều 1 Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC.

xem thông tư  TẠI ĐÂY   và nghị định  TẠI ĐÂY


Chú ý: Nghiêm cấm các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Không tham gia BHXH, BHYT,BHTNg cho người lao động.

- Đăng ký đóng BHXH nói chung không đúng với lương thực tế.
- Hợp đồng lao động dưới mức lương tối thiểu, lương cơ sở.

- Các hành vi nhằm trục lợi BHXH, BHYT, BHTN.


- Ép hoặc thống nhất với người lao động viết các văn bản đề nghị không tham gia BHXH.


.....


Đơn vị sử dung lao động phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho lao động tại đơn vị và đây là quy định bắt buộc.
 • Mọi hành vi: chốn đóng, đóng không đúng với số tiền lương - tiền công thực tế, thỏa thuận với người lao động để không đóng, ký hợp đồng thử việc nhiều lần liên quan tới một công việc, người lao động và chủ sử dụng lao động  viết cam kết không đóng BHXH để chốn  đóng BHXH, BHYT, BHTN là hành vi vi phạm pháp luật , sẽ bị sử lý theo quy định của Luật hình sự sửa đổi có hiệu lực từ  2018.

  III. Người lao động, và ĐVSDLĐ phải trích bao nhiêu phần trăm trên số tiền lương tiền công để nộp  một lần cho BHXH:
  • Nếu là đơn vị hưởng tiền lương, tiền công từ ngân sách nhà nước chi trả, xem tại đây:
   TẠI ĐÂY
  • Nếu là đơn vị hưởng tiền lương, tiền công do chủ sử dụng lao động quy định( công ty TNHH, Hộ KD cá thể, tập đoàn sản xuất...) xem TẠI ĐÂY       Tổng số cả đơn vị và người lao động phải nộp là 32%, nếu là cán bộ không chuyên trách tại UBND xã thì chỉ nộp BHXH bắt buộc 2 chế độ hưu trí, tử tuất tổng số 22%, trong đó NLĐ 8%.
  Hình chưa rõ bản quyền
  IV Công việc phải thực hiện hàng tháng là gì:
  •  Đối chiếu số liệu với BHXH
  • Trích nộp số tiền tương đương với số lao động, dựa trên tổng quỹ lương đã đăng ký với BHXH, thời hạn cuối cùng để thực hiện công việc chuyển tiền, nộp tiền, chuyển khoản thanh toán BHXH vào ngày cuối cùng của tháng. Bắt đầu tính lãi chậm nộp với số tiền còn nộp thiếu trước 30 ngày liền kề trước đó, tỷ lệ tính lãi chậm nộp theo quy định do BHXH Việt Nam công bố hàng năm nhưng thấp nhất bằng 2 lần lãi suất liên ngân hàng.
  • Rà soát các phát sinh như: Tăng, giảm lao động, thay đổi mức đóng BHXH - BHYT - BHTNg do tăng lương, thay đổi các loại phụ câp phải trich nộp để báo tăng, báo giảm với BHXH. Các phát sinh tăng, giảm rất đa dạng như tăng lao động mới hoặc giải quyết chế độ hưu trí cho lao động hoặc báo giảm chế độ ốm đau, thai sản... giải quyết các chế độ liên quan tới trách nhiệm của ĐVSDLD, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
  • Cần Lưu ý:  Khi đơn vị có phát sinh tăng hoặc giảm lao động để  kịp thời, chính xác cần căn cứ vào  khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cụ thể như sau:  + Tăng: nếu có từ đủ 14 ngày làm việc trở lên; + Giảm: Nếu người lao động không làm việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.
  •  Làm thủ tục giảm thẻ BHYT trước ngày 01 tháng liền kề để không phải chịu 4.5% BHYT của cả tháng, nếu để sang tháng sau sẽ phải chịu 4.5% thẻ BHYT của cả tháng. VD: lao động viết đơn nghỉ việc từ 01/01/2019 thì đơn vị phải làm thủ tục giảm lao động  gồm cả việc tích trả lại thẻ trên IVAN hoặc trả lại thẻ BHYT trên hồ sơ giấy từ cuối tháng 12/2018.

   Biểu mẫu thực hiện download : 
  TẠI ĐÂY  Thêm chú thích

  • Riêng với phát sinh giải quyết chế độ hưu trí; quý cơ quan, đơn vị phải hoàn thiện thủ tục nghỉ hưu trước ngày nhận lương hưu 1 tháng.  
  V. Ai là người phải đi giải quyết các chế độ ngắn hạn, dài hạn và đại diện ĐVSDLĐ giải quyết các phát sinh về BHXH cho người lao động khi còn  quan hệ lao động tại đơn vị.
   Công việc hàng tháng: đối chiếu, chuyển - nộp tiền vào tài khoản Bảo Hiểm Xã Hội  tại ngân hàng , bưu điện, hoặc kho bạc NN ...,  giảm lao động( nếu có) phải hoàn thiện thủ tục và báo giảm lao động đồng thời tích giảm trả thẻ BHYT trước ngày 01 của tháng liên kề nếu báo giảm sang tháng nghỉ việc sẽ phải chịu 4,5% BHYT cả tháng.
   • Nhân viên phụ trách việc BHXH hoặc kế toán đơn vị hoặc nhân viên khác do chủ sử dụng lao động phân công.
   VI. Cách tính số tiền phải nộp hàng tháng như thế nào 

   Tính trên tổng quỹ lương của toàn bộ số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. VD: Tổng quỹ lương đơn vị đăng ký đóng BHXH cho 100 người mỗi người đóng BHXH mức 4.000.000 đồng, số tiền phải nộp sẽ là: 100 x 4.000.000 x 32% = 128.000.000. Trong đó: đơn vị sử dụng lao động 21.5%, người lao động phải trích từ tiền lương, tiền công hàng tháng 10.5%.   (Thông tin cập nhật: Từ ngày 01/06/2017 mức trích nôp BHXH của đơn vị tổng số là 32%)
   VII. Khi có phát sinh các chế độ ngắn hạn như ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động nhân viên BHXH tại đơn vị phải làm gì:
   Ngay sau khi người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK đơn vị sử dụng lao động phải lập danh sách đề nghị C70a - HD ( tùy thuộc vào từng loại chế độ mà kèm theo các giấy tờ do cơ sở KCB cung cấp) VD: giấy chứng sinh, sổ BHXH để đề nghị thanh toán với BHXH.

   Cách tính chế độ thai sản:


   VD: Lao động Nguyễn Thị A sinh con ngày 10 tháng 01 năm 2016, mức lương bình quân 6 tháng trước khi sinh = 3,500,000 đ

                  * Mức hưởng thai sản như sau: 3,500,000 x 6 + 2,300,000  = 23,300,000 đồng
   Trong đó:
                           - 3,500,000 là mức lương bình quân 6 tháng trước khi sinh
                           - 6 là số tháng được hưởng khi sinh con
                           - 2,300,000 là 2 tháng lương cơ sở trợ cấp một lần khi sinh.

   Cách tính chế độ bản thân ốm:


   VD: chị A có mức tiền lương, tiền công tháng trước khi ốm là 5,000,000  đồng: 5,000,000/24*75%* số ngày hưởng chế độ ốm đau = số tiền trợ cấp ốm đau.


   * Sau khi BHXH tính toán xong sẽ chuyển tiền chế độ về tài khoản tiền gửi của đơn vị


    Khi có phát sinh chế độ tại đơn vị lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK nộp cơ quan BHXH để được xét duyệt chế độ, sau khi xét duyệt xong BHXH sẽ chuyển tiền về tài khoản tiền gửi của đơn vị sử dụng lao động.

   VIII. Về đảm bảo chế độ chính sách BHXH cho người lao động:


   - Thường xuyên kiểm tra thời gian tăng lương của lao động tại đơn vị mình, khi lao động được tăng lương, tuyển dụng mới, làm thủ tục báo tăng lao động, thay đổi mức đóng ngay nếu để chậm quá 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định sẽ bị tính lãi chậm nộp theo quy định.


   - Đối với các đơn vị thuộc khối doanh nghiệp hưởng tiền công do chủ sử dung lao động hoặc Đại hội cổ đông ấn định, phải xây dựng hệ thống thang bảng lương và đăng ký với cơ quan quản lý lao động( Phòng lao động hoặc Sở lao động TBXH) để làm căn cứ tính nâng lương.

   - Các đơn vị hoạt động theo Luật đầu tư vốn của người nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ VN; không phải đăng ký Hệ thống thang bảng lương.
   Facebook Comments
   Google Comments
   Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
   HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
   Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
   ☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
   Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội