Trả Lời Ý Kiến Kiến Nghị Của Cử Tri

BHXH TỈNH HÒA BÌNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BHXH HUYỆN ĐÀ BẮC                    Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
   Số.....BHXH-TL                                     Đà Bắc, ngày  08 tháng 10 năm 2014
V/v: Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri


Kính gửi: Ủy ban Nhân dân Huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình

          Căn cứ công văn số 856/UNBD-VP ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban Nhân Dân Huyện Đà Bắc về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri .
          Thực hiện công văn trên Bảo hiểm xã hội huyện Đà Bắc xin trả lời như sau:
          Tại mục 3 về chế độ chính sách cử tri xã Toàn Sơn kiến nghị Phòng Lao Động thương binh và Xã Hội phối hợp với BHXH huyện Đà Bắc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho quân nhân chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, phía bắc đã được hưởng chế độ theo Quyết định số 142/2008 /QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.
          Về vấn đề cấp thẻ BHYT cho đối tượng đã được hưởng chế độ 142 cần phân biệt rõ các đối tượng như sau: (Lưu ý theo luật BHYT mỗi người chỉ được hưởng một chế độ thẻ BHYT để tránh tình trạng một người có nhiều thẻ BHYT của nhiều nhóm đối tượng khác nhau )
          1/ Nếu sau khi  phục viên xuất ngũ, chuyển ngành về địa phương sau đó tiếp tục làm việc và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; thẻ BHYT sẽ được hưởng theo mã thẻ CH hoặc HC của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. theo luật định.
          2/ Nếu sau khi phục viên, xuất ngũ về địa phương mà đối tượng không tiếp tục làm việc, công tác ở bất kỳ đơn vị nào đối tượng này sẽ được hưởng thẻ BHYT chế độ Cựu Chiến Binh, mã thẻ CB.
          3/ Nếu sau khi phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành về làm việc trong các đơn vị nói chung nhưng nay đã nghỉ việc và không thuộc diện đang được hưởng một trong các mã thẻ BHYT thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ như thẻ người dân tộc, thẻ đối tượng 135, thẻ đối tượng bảo trợ xã hội... Để được cấp thẻ BHYT đối tượng Cựu Chiến Binh  cần thực hiện theo quy định taị:
+ Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.
+ Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của liên tịch Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP.
Thủ tục hồ sơ gồm:
+ Bản khai đề nghị hưởng chế độ BHYT (mẫu 1a)
+ Công văn đề nghị đối tượng hưởng BHYT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (mẫu 2a, kèm theo danh sách mẫu 4a)
+ Công văn đề nghị đối tượng hưởng BHYT của UBND cấp huyện, thành phố (mẫu 3a, kèm theo danh sách mẫu 4a).
+ Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chế độ BHYT của Sở Lao động-TB&XH (danh sách theo mẫu 5a, quyết định mẫu 6a).
Sau khi hoàn thiện các hồ sơ nêu trên Phòng LĐTBXH xẽ gửi về BHXH để được cấp thẻ BHYT.
Nay BHXH huyện Đà Bắc xin  có  ý kiến để UBND huyện Đà Bắc tổng hợp ý kiến trả lời cử tri./.
   Nơi nhận                                                                                        GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi;
- Lưu văn thư.
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội