Hồ Sơ Và Đường Link Download Một Số Biểu Mẫu Theo QĐ 1111

 1. Hồ sơ mới tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc.
Thủ tục hồ sơ:
- Bản sao QĐ thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký KD, Giấy phép hoạt động.
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1018/QĐ-BHXH) (01 bản)
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (
Mẫu A01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)
- 2 ảnh màu 3x4

- Văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011) kèm phương án sản xuất, kinh doanh  của đơn vị đối với đơn vị được đang ký đóng theo quý hoặc 6tháng 1lần.
- Giấy XN thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH cấp (nếu có).
- Giấy tờ liên quan (để hưởng quyền lợi BHYT cao hơn).
Số lượng: 01 bộ.
2. Đối tượng chỉ tham gia BHXH bắt buộc.
Thủ tục hồ sơ:
1. Đơn vị đóng cho người lao động:
- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1018/QĐ-BHXH).
- Sổ BHXH.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2. Thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú.
- Sổ BHXH.
- Đơn đề nghị của thân nhân người lao động (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3. Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH.
- Đơn đề nghị của người lao động (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
- Bản sao hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng được gia hạn hoặc hợp đồng được ký mới ngay tại nước tiếp nhận lao động.
- Sổ BHXH.
Số lượng: 01 bộ.
3. Hồ sơ mới chỉ tham gia BHYT bắt buộc.
Thủ tục hồ sơ:
- Danh sách đối tượng tham gia BHYT bắt buộc (Mẫu TK1- TS THAM GIA BHXH -BHYT - BHTN)
- Giấy tờ chứng minh với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn
- Giấy xác nhận hiến bộ phận cơ thể.
Số lượng: 01 bộ.
4. Báo tăng lao động.
Thủ tục hồ sơ:
- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1018/QĐ-BHXH )
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS QĐ 1018/QĐ-BHXH)
- 02 ảnh 3x4cm
- Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần.
- Giấy tờ liên quan (để hưởng quyền lợi BHYT cao hơn).
Số lượng: 01 bộ.
5. Báo giảm lao động và xác nhận sổ.
Thủ tục hồ sơ:
- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1081/QĐ-BHXH)
- Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển., nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn.
- Sổ BHXH
- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết)
Số lượng: 01 bộ.
6. Thay đổi mức đóng, điều kiện đóng, căn cứ đóng.
Thủ tục hồ sơ:
- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1018/QĐ-BHXH)
- Bản sao quyết định về tiền lương hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh
Số lượng: 01 bộ.
7. Đơn vị thay đổi pháp nhân, chủ quyền sở hữu, sáp nhập.
Thủ tục hồ sơ:
- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1018/QĐ-BHXH )
- Quyết định hoặc văn bản về việc thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập.
- Sổ BHXH
Số lượng: 01 bộ.
8. Đơn vị bị giải thể, phá sản, chấm dứt hợp đồng.
Thủ tục hồ sơ:
- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)
- Quyết định hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.
- Sổ BHXH.
- Thẻ BHYT còn hạn sử dụng.
Số lượng: 01 bộ.
9. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.
Thủ tục hồ sơ:
- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)
- Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của Thủ tướng Chính Phủ
- Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thường binh và Xã hội;
- Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.
- Sổ BHXH.
Số lượng: 01 bộ.
10. Truy thu do vi phạm pháp luật.
Thủ tục hồ sơ:
- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1018/QĐ-BHXH )
- Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị tương ứng thời gian truy thu
- Biên bản và quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1 - TS QĐ 1018 TỜ KHAI THAM GIA BHXH)
- 02 ảnh 3x4cm
- Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần.
- Giấy tờ liên quan (để hưởng quyền lợi BHYT cao hơn).
- Sổ BHXH.
11. Truy Thu do thay đổi mức đóng.
Thủ tục hồ sơ:
- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1018/QĐ-BHXH).
- Bản sao quyết định về tiền lương hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh.
Số lượng: 01 bộ.
12. Truy thu đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài sau khi về nước.
- Đơn đề nghị của người lao động (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
- Bản sao hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hợp đồng lao động được gia hạn hoặc được ký mới ngay tại .
- Sổ BHXH.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
13. Hoàn trả bắt buộc.
Thủ tục hồ sơ:
- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1018/QĐ-BHXH )
- Bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.
- Sổ BHXH
- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng  (trừ trường hợp chết)
Số lượng: 01 bộ.
14. Điểu chỉnh số liệu đã thu BHXH, BHYT, BHTN.
- Văn bản của đơn vị đề nghị điều chỉnh (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)
- Chứng từ chuyển tiền, thông báo thu của kỳ có liên quan (bản chính)
Số lượng: 01 bộ.
15. Hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện.
Thủ tục hồ sơ:
- Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu TK1-TS QĐ 1111/QĐ-THEO QĐ 1018 )
- 2 ảnh 3x4
- Sổ BHXH
- Đơn đề nghị thay đổi mức đóng, phương thức đóng (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)
Số lượng: 01 bộ.
16.  Hồ sơ tham gia BHYT tự nguyện.
Thủ tục hồ sơ:
- Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện (Mẫu TK1-TS QĐ 1018 TỜ KHAI CẤP SỔ BHXH)
- Bảo sao hộ khẩu hoặc Giấy đăng ký tạm trú theo hộ gia đình
- Bản sao giấy tờ hưởng quyền lợi cao hơn
- Đơn đề nghị (truy giảm Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)
- Thẻ BHYT (truy giảm).
Số lượng: 01 bộ.
Theo bhxhhn.com.vn

Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội