Biểu Mẫu, Văn Bản Để Tải Về Máy Tính

Link down các loại biểu mẫu, bảng biểu ..
  • ĐỐI VỚI MEDIAFIRE:
Nhấp vào tên văn bản hoặc biểu mẫu bạn cần download ở dưới đây, xuất hiện trang Mediafire.vn  đợi cho Media load văn bản ra , bạn quan sát phía trên bên phải nhấp vào dòng chữ Download(Tải xuống)để dùng miễn phí chờ vài giây sau tên văn bản sẽ xuất hiện bạn nhấp vào mục Download và nhấp SAFE FILE( lưu) tìm trong mydocument/download)
* CÁC LOẠI BIỂU MẪU THEO QUYẾT ĐỊNH 595/QĐ-BHXH 
STT TÊN VĂN BẢN/ BIỂU MẪU TẢI VỀ NGÀY ÁP DỤNG
00 Quy trình Quyết định 595/QĐ-BHXH Tải về01/7/2017
01Mẫu TK1-TS( QĐ 505/ QĐ-BHXH) và phụ lục hộ gia đình Tải về
01/3/2020
02hMẫu D02-LT theo QĐ 1040/QĐ-BHXH  Tải về 01/8/2020
03 HD viết Mẫu TK3-TS  Tải về01/7/2017
04Mẫu tờ khai TK3-TS Tải về 01/7/2017
05Phụ lục số 01 QĐ 595 Tải về 01/7/2017
06Phụ lục số 02,  phụ lục số 03  QĐ 595  Tải về 01/7/2017
07 Phụ lục số 04 QĐ 595 Tải về 01/7/2017
08 C 70a-HD full chế độ theo Luật BHXH số 58/2014(hết hạn dùng từ 01/05/2019) Tải về 01/7/2017
09 C 70a-HD bản Word full chế độ theo Luật BHXH số 58/2014(hết hạn dùng từ 01/05/2019)Tải về01/7/2017
10 Hướng dẫn ghi và  Mẫu D05-TS danh sách tham gia BHXH TN Tải về01/4/2017
11 HD ghi D01-TS Bảng kê thông tinTải về01/7/2017
12 HD ghi 03-TS Danh sách người chỉ tham gia BHYTTải về01/7/2017
13 HD ghi D02-TS  tham gia BHXH, BHYT, BHTN Taỉ Về01/7/2017
14Các Loại Biểu Mẫu Theo QĐ 595Tải về01/07/2017
15Mẫu C16- TS Quyết định  hoàn trả Tải về01/03/2017
16Mẫu 07/GĐYT thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnhTải về01/01/2015
17Mẫu TK1-TS( QĐ 888/ QĐ-BHXH) và phụ lục hộ gia đìnhTải về01/07/2018
18Phụ lục số 01 QĐ 888
01/07/2018
19Phụ lục số 02 QĐ 888
01/07/2018
20Phụ lục số 03 QĐ 888
01/07/2018
21Mẫu TK1-TS và phụ lục HGĐ theo QĐ 595/QĐ-BHXH/ 01/04/2017Tải về01/04/2017


* CÁC MẪU BIỂU THEO QUYẾT ĐỊNH 166, 1077, 505/QĐ-BHXH

* CÁC MẪU BIỂU THEO QUYẾT ĐỊNH 166, 1077, 505/QĐ-BHXH

STT TÊN VĂN BẢN/ BIỂU MẪU TẢI VỀ NGÀY ÁP DỤNG
22
Mẫu 01B-SHB ốm đau thai sản(thay thế mẫu C70a-HD)
Tải về01/05/2019
23Mẫu 09a - HSB tờ khai thân nhân giải quyết tuất Tải về01/05/2019
24 Mẫu 12-HSB quyết định hưu dành cho đơn vị  Tải về 01/05/2019
25 Mẫu 13-HSB giấy ủy quyền lĩnh thay nhân hộ CĐ Tải về 01/05/2019
26Mẫu 14-HSB  Mẫu đề nghị giải quyết các chế độ
theo QĐ 166
Tải về 01/05/2019
27Mẫu 14-HSB theo QĐ 1077
Tải về
01/06/2020
28Mẫu 02-CBH( thay đổi phương án nhận TCBHXHTải về 
01/03/2020
29Mẫu D01-TS theo QĐ 505Tải về
01/03/2020
30Mẫu TK1-TS theo QĐ 505Tải về
01/03/2020
31Mẫu C17-TS Đối chiếu biên lai BHXH, BHYTTải về
01/03/2020
32Mẫu D03-TS danh sách người chỉ 
tham gia BHYT
Tải về
01/03/2020
33Mẫu TK3-TSTải về01/03/2020

* CÁC MẪU BIỂU THEO QUYẾT ĐỊNH 636/QĐ-BHXH

STT TÊN VĂN BẢN/ BIỂU MẪU TẢI VỀ NGÀY ÁP DỤNG
22
Mẫu 01B-SHB ốm đau thai sản(thay thế mẫu C70a-HD)
Tải về01/05/2019
23Mẫu 09a - HSB tờ khai thân nhân giải quyết tuất Tải về01/05/2019
34 Mẫu 12-HSB quyết định hưu dành cho đơn vị  Tải về 01/05/2019
35 Mẫu 13-HSB giấy ủy quyền lĩnh thay nhân hộ CĐ Tải về 01/05/2019
36Mẫu 14-HSB  Mẫu đề nghị giải quyết các chế độ
theo QĐ 166
Tải về 01/05/2019
37Mẫu 14-HSB theo QĐ 1077
Tải về
01/06/2020
28Mẫu D02-TS theo QĐ 505Tải về
01/03/2020
29Mẫu D01-TS theo QĐ 505Tải về
01/03/2020
30Mẫu TK1-TS theo QĐ 505Tải về
01/03/2020
31Mẫu C17-TS Đối chiếu biên lai BHXH, BHYTTải về
01/03/2020
32Mẫu D03-TS danh sách người chỉ 
tham gia BHYT
Tải về
01/03/2020
33Mẫu TK3-TSTải về01/03/2020
STT TÊN VĂN BẢN/ BIỂU MẪU TẢI VỀ NGÀY ÁP DỤNG
27a
D05-TS danh sách người tham gia BHXH tự nguyện
Tải về01/08/2020
28a
Tải về01/06/2016
29a Mẫu 11-HSB( theo QĐ 636/QĐ-BHXH  Tải về 01/06/2016
30a Mẫu 12-HSB( theo QĐ 636/QĐ(hết hạn dùng từ 01/05/2019) Tải về 01/06/2016
31aMẫu 13-HSB( theo QĐ 636/QĐ(hết hạn dùng từ 01/05/2019) Tải về 01/06/2016
32aMẫu 14-HSB( theo QĐ 636/QĐ(hết hạn dùng từ 01/05/2019) Tải về 01/06/2016
33aMẫu 15b-HSB( theo QĐ 636/QĐ-BHXH  Tải về 01/06/2016
34a Mẫu 15A-HSB( theo QĐ 636/QĐ-BHXH Tải về 01/06/2016
35a Mẫu 16-HSB( theo QĐ 636/QĐ-BHXH Tải về 01/06/2016
36a Mẫu 17-HSB( theo QĐ 636/QĐ-BHXHTải về01/06/2016
37aMẫu 18A-HSB( theo QĐ 636/QĐ-BHXH Tải về01/06/2016
38aMẫu 18B-HSB( theo QĐ 636/QĐ-BHXHTải về01/06/2016
39aMẫu danh sách C70a-HD theo QĐ 636/QĐ-BHXHTải về01/06/2016
40aMâu 18- CBH ( theo quyết định 828/QĐ-BHXH)  Tải về01/06/2016
41aMẫu 16 - CBH ( theo quyết định 828/QĐ- BHXH)Tải về01/06/2016
42aMẫu 17 - CBH (theo quyết định 828/QĐ- BHXH) Tải về01/03/2018


Tải về


Bản đăng ký thực hiện giao - nhận kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính qua DVBC
Tải về
01/12/2015

Mẫu 05-HSB( theo QĐ 636/QĐ-BHXHTải về
01/06/2016

* CÁC MẪU BIỂU CHẾ ĐỘ BHXH KHÁC

STT                   TÊN VĂN BẢN/ BIỂU MẪU                                                        TẢI VỀ                 NGÀY ÁP DỤNG                   
14
Mẫu 13-HSB đơn đề nghị nhận lương hưu và nơi KCBBĐ
Tải về01/06/2016
15Mẫu 12-SHB đề nghị hưởng chế độ hưu trí của đối tượng bảo lưu Tải về01/06/2016
16 Mẫu 12-SHB đề nghị hưởng chế độ hưu trí  của đối tượng tự nguyện  Tải về 01/06/2016
17 Giấy đề nghị thay đổi nơi nhận lương hưu và TCBHXH Tải về 01/06/2016
18Mẫu 09B-HSB xác minh thân nhân theo  QĐ 636/QĐ-BHXH từ 01/06/2016 Tải về 01/06/2016
19Mẫu 09A tờ khai thân nhân theo QĐ /636/ QĐ-BHXH tư 01/06/2016 Tải về 01/06/2016
20Mẫu 09C-HSB Biên bản họp các thân nhân để lựa chọn  hưởng tuất một lần  Tải về  01/06/2016
21 Cơ sở KCBBĐ 2018 tại Hà Nội Tải Về01/01/2018
22Khám chữa bệnh ngoại tỉnh tại Thái NguyênTải Về01/01/2018


* CÁC MẪU PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ THEO BHXH HỒ CHÍ MINH
STT TÊN VĂN BẢN/ BIỂU MẪU TẢI VỀ NGÀY ÁP DỤNG
14
Bản đăng ký thực hiện giao - nhận kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính qua DVBC
Tải về01/12/2015
15Phiếu giao nhận 600a báo giảm lao động chuyển ĐKĐBH Tải về01/07/2017
16 phiếu giao nhận 600 báo tăng LĐ chuyển nơi ĐKĐBH  Tải về 01/07/2017
17 Mẫu 12-HSB( theo QĐ 636/QĐ-BHXH Tải về 01/06/201
18Mẫu 13-HSB( theo QĐ 636/QĐ-BHXH Tải về 01/06/2016
19Mẫu 14-HSB( theo QĐ 636/QĐ-BHXH Tải về 01/06/2016
20Mẫu 15b-HSB( theo QĐ 636/QĐ-BHXH  Tải về 01/06/2016
21 Mẫu 15A-HSB( theo QĐ 636/QĐ-BHXH Tải về 01/06/2016
22 Mẫu 16-HSB( theo QĐ 636/QĐ-BHXH Tải về 01/06/2016
23 Mẫu 17-HSB( theo QĐ 636/QĐ-BHXHTải về01/06/2016
24Mẫu 18A-HSB( theo QĐ 636/QĐ-BHXH Tải về01/06/2016
25Mẫu 18B-HSB( theo QĐ 636/QĐ-BHXHTải về01/06/2016
26Mẫu danh sách C70a-HD theo QĐ 636/QĐ-BHXHTải về01/06/2016
27Mâu 18- CBH ( theo quyết định 828/QĐ-BHXH)  Tải về01/06/2016
28Mẫu 16 - CBH ( theo quyết định 828/QĐ- BHXH)Tải về01/06/2016
29Mẫu 17 - CBH (theo quyết định 828/QĐ- BHXH) Tải về01/06/2016

* CÁC LOẠI BIỂU MẪU THEO QUYẾT ĐỊNH 959/QĐ-BHXH
STTTÊN VĂN BẢN/ BIỂU MẪUTẢI VỀNGÀY ÁP DỤNG
00Quy trình Quyết định 959/QĐ-BHXHTải về01/12/2015
01Mẫu TK1-TS( QĐ 959)Tải về01/12/2015
02Mẫu D02-TS (QĐ959)DS tăng giảm lao động Tải về01/12/2015
03Mẫu D02-TS (QĐ1018)DS tăng giảm lao độngTải về01/12/2015
04Mẫu công văn D01b-TSTải về01/12/2015
05Giấy xác nhận đang tham gia BHXH bắt buộcTải về01/12/2015
06Giấy ủy quyền nhận thay lương hưu và TCBHXH Tải về01/12/2015
07Các loại mẫu biêủ theo QĐ 959/QĐ-BHXH fullTải về

01/12/2015
08C 70a-HD full chế độ theo Luật BHXH số 58/2014Tải về01/12/2015
09C 70a-HD bản Word full chế độ theo Luật BHXH số 58/2014Tải về01/12/2015
10 Mẫu D05-TS danh sách tham gia BHXH TN( theo QDD595)Tải về14/04/2017
11Mẫu TK1-TS( QĐ 1018)Tải về01/12/2015
12Mẫu quyêt định tăng lương ở doanh nghiệp( tham khảo)Tải về
13Bảng kê hồ sơ số 01 theo QĐ 959Taỉ Về01/06/2016

06/ Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

07/ Danh mục bệnh nặng nhọc độc hại nguy hiểm

08/ Giấy thôi trả lương (tham khảo)

09/ Thông tư 56/2017 quy định chi tiết thi hành luật BHXH, Luật ATVSLĐ thuộc lĩnh vực YT

I/ NHÓM BHYT

11/ Phiếu nộp tiền vào tài khoản của BHXH tại kho bạc  quy định toàn quốc
12/ Giấy xác nhận tham gia BHYT liên tục

*Hồ sơ cấp đổi lại thẻ BHYT
26/ Mẫu C17 dành cho đại lý BHXHTN
II. NHÓM CHẾ ĐỘ NGẮN HẠN


* CHẾ ĐỘ THAI SẢN  III.  NHÓM CHẾ ĐỘ : 


*  PHỤ CẤP KHU VỰC TOÀN QUỐC


C. Chế độ BHXH một lần đối với người chưa hết tuổi lao động theo luật định

* Hồ sơ tai nạn lao động
IV. NHÓM CẤP SỔ BHXH
49/ Danh sách đề nghị cấp lại sổ BHXH mẫu số 03a-DS/CLS
V. NHÓM HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NỘP BHXH  ĐƠN VỊ MỚI


52/ Danh sách lao động đăng ký nộp BHXH-BHYT-BHTN

 * HS đăng ký thang bảng lương, để đăng ký đóng BHXH ở Hải Phòng

VI. CÁC BIỂU MẪU KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

54/ Danh mục bệnh nặng nhọc độc hại nguy hiểm


VIII. BIỂU MẪU GIÁM ĐỊNH
57. BIÊN BẢN THU HỒI TẠM GIỮ THẺ BHYT
58/ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY C65 HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH
59/ XÁC NHÂN ĐT VÀ THỜI GIAN THAM GIA BHYT ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ GỐI HẠN 
60/HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG (Bang_Luong_26CP_1993.doc


06/ Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
07/ Danh mục bệnh nặng nhọc độc hại nguy hiểm

08/ Giấy thôi trả lương (tham khảo)


I/ NHÓM BHYT

11/ Phiếu nộp tiền vào tài khoản của BHXH tại kho bạc  quy định toàn quốc
12/ Giấy xác nhận tham gia BHYT liên tục

*Hồ sơ cấp đổi lại thẻ BHYT
26/ Mẫu C17 dành cho đại lý BHXHTN
II. NHÓM CHẾ ĐỘ NGẮN HẠN


* CHẾ ĐỘ THAI SẢN  III.  NHÓM CHẾ ĐỘ : 


*  PHỤ CẤP KHU VỰC TOÀN QUỐC


C. Chế độ BHXH một lần đối với người chưa hết tuổi lao động theo luật định

* Hồ sơ tai nạn lao động
IV. NHÓM CẤP SỔ BHXH
49/ Danh sách đề nghị cấp lại sổ BHXH mẫu số 03a-DS/CLS
V. NHÓM HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NỘP BHXH  ĐƠN VỊ MỚI

52/ Danh sách lao động đăng ký nộp BHXH-BHYT-BHTN

 * HS đăng ký thang bảng lương, để đăng ký đóng BHXH ở Hải Phòng

VI. CÁC BIỂU MẪU KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

54/ Danh mục bệnh nặng nhọc độc hại nguy hiểm
VIII. BIỂU MẪU GIÁM ĐỊNH
57. BIÊN BẢN THU HỒI TẠM GIỮ THẺ BHYT
58/ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY C65 HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH
59/ XÁC NHÂN ĐT VÀ THỜI GIAN THAM GIA BHYT ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ GỐI HẠN 
60/HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG (Bang_Luong_26CP_1993.doc

61/ QUYẾT ĐỊNH 613_QD-TTg_10210320.pdf

62/ QĐ 919/QĐ-BHXH thay đổi, bãi bỏ một số biểu mẫu

63/QĐ 959/QĐ-BHXH thay thế quyết định 1111/QĐ-BHXH

64/ Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH Ngày 18 tháng 02 năm 2016 về BHXh tự nguyện

65/ Nghị định 49/2013 /NĐ-CP

TT 16/2015 sửa đổi TTLT số 41 /2014/TTLT/BYT-BTC

NĐ 37/2016/NĐ-CP Hướng Dẫn Luật ATVSLĐ về BHTNLĐ, BNN

NĐ 115/2015/NĐCP Hướng Dẫn Luật BHXH số 58

NĐ 134/2015/NĐCP Quy Đinh Một Số Điều Luật BHXH Về BHXHTN

IX. NHÓM CÔNG ĐOÀN

QĐ/1349/TLĐLĐ về chi trả phụ cấp cán bộ công đoàn.
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội